JEŽÍŠ UŽ VLÁDNE JAKO KRÁL

Krále Davida děsil duch jeho doby, který se tak stavěl proti Bohu. Volal k Němu, "Pohleď, jak mnoho je mých nepřátel, jak prudkou nenávistí nenávidí mě!" (Žalm 25:19). A stejně tak v Žalmu 124:2-3 čteme, "Kdyby s námi nebyl Hospodin tenkrát, když nás lidé napadli, tehdy by nás zaživa spolykali ve svém zuřivém běsnění."

David vyjadřuje to, co cítí mnozí v dnešní Církvi. Někdy se zdá, že jsme proti těm šikujícím se silám zla bezmocní. Jen těžko se dá pochopit, jak je morálka naší země den za dnem zadupávána do země.

Dovolí Pán, aby tato zloba vůči Němu a Jeho církvi pokračovala, dokud naše společnost nebude jak Sodoma, kde si každý člověk byl svým vlastním zákonem? Ne. Nikdy! Teď zažíváme Pánovu neuvěřitelnou trpělivost. Přijde soud, ale všechny Jeho soudy jsou určeny k tomu, aby vykoupily. Izaiáš nám to krásně ilustruje:

"Slepé povedu cestou, kterou neznali, provedu je stezkami, o nichž netuší. Proměním před nimi tmu ve světlo a hrbolatá místa budou rovinou, Učiním pro ně toto vše a neopustím je. Ale ti, kdo spoléhali na modly, ti, kdo svými bohy nazývali odlitky, takoví budou s hanbou zahnáni. Hluší, poslouchejte, slepí, prohlédněte, ať vidíte!" (Izaiáš 42:16-18)

Milovaní, ta božská milost, kterou popisuje Izaiáš, učinila ze Saula pronásledovatele Pavla apoštola. Pozvedla v komunistické Číně mnohamilionovou církev. Posílá uprchlíky před válkou a terorismem do milujících rukou oddaných služebníků Krista. A teď, centrum Teen Challenge v zemi, které dominují falešná náboženství, vysílá 500 obrácených bývalých drogově závislých zvěstovat Krista. Bůh opravdu vylévá svoji milost v těchto posledních dnech.

Nemáme si dělat starosti s bitvami, která Satan zdánlivě vyhrává. Bitva, ve které jsme, je bitva o věčnost a brány pekla Kristovu církev nepřemůžou. Náš Otec prohlašuje: Ježíš už vládne jako Král!