VOLÁNÍ VÍRY - Claude Houde

Na počátku Davidovy veřejné služby je ohromný moment, kdy zabije obra zvaného Goliáš. David pocházel, v dnešní době bychom pravděpodobně řekli, z „dysfunkční rodiny“. Byl hrubě přehlížený a zanedbávaný. Jako dospívající chlapec odešel pást stádo do hor a vykonával osamělou a nebezpečnou práci.

Když se muž Boží porozhlížel po uchazeči, který by nahradil Saula a stal se králem, Davidův otec Isaj vystavěl na odiv všechny své syny, ale na Davida nevzpomenul. Bylo to jako by David ani nežil. Jeho bratři ho shazovali, ponižovali, zlomyslně ho zpochybňovali a posmívali se jeho ušlechtilým touhám.

Když David navzdory tomu zabil nepřítele a zvítězil ve svém boji s Goliášem, opustil svůj domov, protože jej král Saul vzal pod svou ochranu.

Saul trpěl vážnými problémy a jako vůdce upadal, brzy tedy začal na Davida velmi žárlit. Cítil se ohrožen Boží přízní spočívající na Davidovi, a tím, kolik lidí jej milovalo. Poté kdy měl otce, který jak se zdá, jej přehlížel, David trpěl ještě více u svého adoptivního otce, který se choval nerozumně a ve své nejistotě se ho nakonec snažil zabít.

Bylo to ve dnech jeho prvních a nejistých kroků veřejné služby, kdy David zažil své první vítězství. Byl silný a obdařený schopnostmi, a ačkoli byl zázračně povolán, byl také strašně osamělý a extrémně zranitelný. David o sobě v tomto období řekl: „Jsem stále slabý, ačkoli jsem byl pomazaný za krále“ (viz 2. Samuelova 3:39).

Bůh poté poslal Jonatána k Davidovi. Jonatán odpověděl na volání víry přátelstvím, obětavou skromností a pomocí pro velikou věc. To je volání, které nutí člověka dávat a pomáhat někomu druhému bez očekávání příslibu či čehokoli nazpátek. Neumíš si ani představit, jaké uvolnění božského proudu požehnání může vzejít jen z takového tvého rozhodnutí. Toto požehnání se nás může dotknout a proměnit manželství, rodinu, církev a dokonce národ. „A Jonatán učinil smlouvu s Davidem, neboť jej miloval jako sám sebe. Jonatán sňal své roucho, které nosil, a dal jej Davidovi spolu se svou tunikou, a dal mu svůj meč, luk a pásek“ (1. Samuelova 18:3-4).

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church) v kanadském Montrealu, je častým řečníkem na Expect Church Vedení konferencí pořádaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením New Life Church rozrostla z hrstka lidí na více než 3500 v části Kanady s několika úspěšných protestantských církví.