TRUBTE NA POLNICI NA SIJÓNU

Za co přesně se máme modlit v takovýchto dobách?

Toto doporučil Joel Izraeli v den chmurný a temný: „Trubte na polnici na Sijónu, uložte půst, svolejte slavnostní shromáždění! Shromážděte lid, posvěťte sbor, sezvěte starce, shromážděte pacholátka … Ať mezi chrámovou předsíní a oltářem pláčou kněží, sluhové Hospodinovi, ať prosí: Ušetři, Hospodine, svůj lid, nevydávej své dědictví potupě, ať nad nimi nevládnou pronárody. Proč se má mezi národy říkat: Kde je jejich Bůh?“ (Joel 2:15-17).

Taková je výzva církvi: „Neztrácejte odvahu, ani nepropadejte zoufalství. Nevěřte ďáblovým lžím, že není žádná naděje na probuzení.“ Místo toho, podle Joela, by mělo znít volání lidu: „Pane, zastav toto hanění Tvého jména. Nedovol již žádné ponižování své církve. Ať se pohané přestanou nad nás vyvyšovat, posmívat se a říkat: Kde je váš Bůh?“

Asi si myslíš: „Zde Bůh slibuje pouze možnost. Říká, že možná odvolá svůj soud. Není tu nic víc než „možná.“ Všechno, co vyžaduje od svého lidu, by mohlo být zbytečné.“

Nevěřím, že Bůh svou církev trápí. Ani nevyšle svůj lid na pošetilou misii. Když se Abraham modlil k Bohu, aby ušetřil Sodomu (kde žil jeho synovec Lot), naklonil tím Hospodinovo srdce, aby bylo město zachráněno, kdyby se v něm našlo byť jen deset spravedlivých. A Abraham se modlil, když andělé zničení již procházeli městem! Jsem přesvědčen, že se dnes má Boží lid modlit k Hospodinu stejným způsobem.

Proroctví Joela ohledně vylití Ducha svatého naleznete v Joel 2:28-32 a apoštol Petr je zopakoval ve svém kázání ve Skutcích 2:17-21. Proroctví začíná slovy: „A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi.“