AŤ VLÁDNE BOŽÍ POKOJ

„Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj, k němuž jste také byli povoláni v jednom těle; a buďte vděčni“ (Koloským 3:15).

Tento verš obsahuje neuvěřitelný příkaz: Bůh povolává celé tělo Kristovo, aby v našich srdcích, myslích a tělech vládl jeho pokoj! Boží pokoj má být arbitrem našich životů, který sedí nade vším jako vládce. Pokud kdy byla doba, kdy bylo toto volání potřeba, je to dnes v této hodině chaosu a zmatku!

Proč Bůh přikázal rané církvi, aby v ní vládl jeho pokoj? Protože věděl, co přichází,a chtěl je na to připravit! Zakrátko na ně přišel neuvěřitelný chaos. Byli mučeni a pronásledováni. Čelili obtížné době, ztráceli domovy, přicházeli o všechno, a ještě byli napadáni krutými muži, kteří si mysleli, že prokáží Bohu laskavost, když je zabijí. Bůh je varoval a připravil je: „Budete muset spočívat v mém pokoji, protože to jediné vás provede všemi těmi neuvěřitelnými změnami, které přicházejí!“

„Čemu jste se naučili a přijali, co jste slyšeli a viděli na mně, to dělejte a Bůh pokoje bude s vámi“ (Filipským 4:9).

Právě teď jsou mnohé církve zmítány falešným pokojem, pokojem, který v nadcházejících těžkých dnech selže. Je to pokoj tvrdošíjných křesťanů, kteří jsou slepí vůči hříchu! Mojžíš nazval takové věřící „požehnáni sami sebou“, čímž myslel sebe podvádějící. Varoval Izrael, že na všechny bezbožné a neposlušné Boží děti, které kráčejí v modlářství, přijde prokletí. Řekl, že přes své hříšné cesty natírají falešný pokoj: „Kdyby takový člověk uslyšel tato přísežná slova, možná by si představoval požehnání a říkal by si: ‚I když se řídím jen svým zatvrzelým srdcem, budu se mít dobře!‘ Jako kdyby počítal zpitého mezi žíznivé“ (Deuteronomium 29:18).

Mojžíš popisuje Boží dítě, které se rozhodlo uspokojit svou touhu po zlém! Nachází pohodlné učení, které mu říká, že jedná správně, že je stále spasený, směřující do nebe, zatímco pokračuje ve svém hříchu. Říká si: „Udělám to a neztratím pokoj v srdci.“

Nezáleží na tom, co se děje v Americe či jiných národech světa, žádná pekelná moc tě nemůže oloupit o Boží pokoj skrze Ježíše Krista, který ho vkládá do tvého srdce! Bůh vládne svému lidu pokojem.

„Ať ve vašich srdcích vládne Boží pokoj.“