LÉČENÍ JAZYKA

Prorok Izaiáš nám dává příklad, jak se můžeme léčit svůj jazyk.

1. Izaiáš se přiblížil k Bohu a modlil se, aby uviděl Boží svatost. "Spatřil jsem Pána sedícího na vznešeném a vyvýšeném trůnu" (Izaiáš 6:1).

Každý, kdo chce , aby se jeho život líbil Pánu, musí stále hledat Boží přítomnost. Dokud neuvidí Boží svatost. Všechna uzdravení, požehnání, všechna vítězství začínají u Jeho trůnu. To je místo, kde vidíme Boha v Jeho svatosti!

2. Ve svaté Boží přítomnosti byl Izaiáš usvědčen ze svých nečistých rtů. "Tehdy jsem zvolal: "Běda mi - teď zahynu! Jsem člověk s nečistými rty, žiji uprostřed lidu s nečistými rty, a přitom jsem na vlastní oči spatřil Krále, Hospodina zástupů” "(6:5).

Proč Izaiáš křičel: "Jsem člověk s nečistými rty"? Bylo to proto, že viděl Krále slávy! Naše hříchy se v Boží přítomnosti stanou nesmírně hříšnými. Světlo Jeho svaté tváře odhaluje vše, co není jako On!

3. Izaiáš dovolil Pánu, aby se ho dotkl a očistil ho svým svatým ohněm. "Vtom ke mně přiletěl jeden ze serafů, v ruce žhavý uhlík vzatý kleštěmi z oltáře. Dotkl se mých úst a řekl: "Hle, tento uhlík se dotkl tvých rtů, tvá vina byla odstraněna a tvůj hřích očištěn" (6:6-7).

Boží slovo je živé uhlí a Duch svatý je jeho ohněm! Právě teď se Tě skrze tuto zprávu dotkl Duch svatý. Bůh chce svým ohněm tvůj jazyk posvětit. Může to pro tebe udělat, pokud se necháš jeho Slovem usvědčit! On je jediný, kdo to může udělat. Ty jen musíš jednoduše vyznat jako Izaiáš: "Běda mi, jsem nečistý!"

Nech toto slovo vstoupit do tvého srdce, nech se očistit ohněm. Přiznej, "Ano, jsem to já, Pane! Nenechám toto slovo odejít! Očisti mé rty a můj jazyk. Očisti má ústa a mé srdce! "