OSTRÉ ŠÍPY SVATÉ PRAVDY

Věřím, že Bůh v nás musí dokončit své dílo předtím, než si můžeme nárokovat jakékoli zaslíbení ve smlouvě. Co je tou prací, která předchází všechno ostatní, jež na ní závisí? Jeremiáš nám říká: „Do srdcí jim vložím, aby mě ctili, aby se ode mě už neodvrátili“ (Jeremiáš 32:40, B21). Boží předcházející prací je vložit do našich srdcí úctu k němu, což činí pomocí Ducha svatého.

Jeremiáš zde hovoří o podmínkách Boží nové smlouvy, a ne té staré. A Bůh nám říká velmi jasně, jak bude toto první dílo smlouvy probíhat: „Do srdcí jim vložím, aby mě ctili.“ Nechává nás, abychom poznali, že nemůžeme v sobě probudit zbožnou bázeň tím, že budeme bojovat proti našemu hříšnému tělu. Ne – jedinou cestou, jak v nás může být toto svaté dílo dokonáno, je práce Ducha svatého.

Bůh nám tímto veršem říká: „Učiním v tobě úžasné věci. Sešlu samotného svého Ducha, aby v tobě setrvával a dal ti nové srdce. On ti umožní, aby sis zostudil veškeré skutky těla, a povede tě do naprosté svobody od moci hříchu. Nakonec způsobí, abys byl ochoten činit (a činil) to, co mi působí potěšení.

Ale je jedna práce, kterou musí Duch v tobě vykonat přede všemi ostatními věcmi. Vloží do tebe opravdovou Boží bázeň týkající se hříchu. Vloží do tebe hlubokou úctu k mé svatosti, a tak se neodchýlíš od mých přikázání. V jiném případě tě tvůj hřích vždycky odvede pryč.“

Velmi jednoduše řečeno: Duch svatý mění způsob, jakým pohlížíme na náš hřích. Ví, že tak dlouho, jak budeme brát naše touhy na lehkou váhu, nebudeme moci být osvobozeni. Jak to Duch svatý dělá? Používá usvědčení z Božího Slova, kde jsou ostré šípy svaté pravdy.