BŮH LÍČÍ LÁSKU KE SVÉMU LIDU

Bůh sám sebe popisuje takto: „Já jsem Efraima (Israele) učil chodit a nosil jsem je v náručí; ale nepoznali, že já jsem je uzdravoval. (Ozeáš 11,3)

V originále tento verš zní: „Přišel jsem k nim, když byli zoufalí a něžně je léčil. Choval jsem je na rukou jako chůva!“ Ale v Ozeášovi 11,7 se píše: „Můj lid se zdráhá vrátit se ke mně.“ Lid je v pochybnostech a v nejistotě.

Izrael si nebyl jist Boží láskou a něhou a Bůh říkal Ozeášovi:“Můj lid pochybuje o mé lásce k němu. Neznají mě doopravdy a nejsou si mou láskou jisti!“

Byla to pravda! Izraelci nemohli uvěřit tomu, že je Bůh stále miluje. Sešli na scestí, klaněli se modlám a nedůvěřovali Bohu a nejspíše si mysleli: „Urazili jsme Boha a znelíbili se mu. Svéhlavě jsme zhřešili a On nás jistě odsoudí!“ Ale Bůh řekl: „Což bych se tě, Efrajime, mohl vzdát?...Mé vlastní srdce se proti mně vzepřelo, jsem pohnut hlubokou lítostí.“ (Ozeáš 11,8)

Slyšte Jeho hojivá slova plná útěchy:

„Nechci vést spory navěky, nebudu trvale rozlícen, jinak by přede mnou každý duch zemdlel; vždyť vše, co dýchá, jsem učinil sám.“(Izajáš 57,16) Bůh tím říkal: „Kdybyste mě viděli jen v mém hněvu, váš duch by se zhroutil, protože by to pro vás bylo příliš zdrcující.“

„Rozlítil jsem se, když se lid provinil chamtivostí, bil jsem jej, skryl jsem se v rozlícení, že se odvrátil a šel cestou svého srdce. Viděl jsem jeho cesty; vyléčím jej však a povedu, vrátím potěšení jemu a těm, kdo s ním truchlí.“ (Izajáš 57, 17-18) Zní to snad, jako že se Bůh vzdá svých lidí, když selžou?

Možná se právě teď topíte v hlubokých vodách. Tím nemyslím nutně pokušení nebo zkoušky, mluvím o událostech, které na vás dopadají a drtí vás a vy je nemůžete pochopit. Ocitáte se uprostřed vichru a vlnobití, uprostřed věcí nad vaše chápání. Vtrhávají do vašich domovů, do vaší církve, práce, všude. Ale Bůh vás chce nést přes to všechno! Chce vám navrátit vaše duchovní zdraví! Když vše, čemu právě teď budete věřit, bude, že On vás miluje navzdory všem vašim tvrdošíjným cestám a že úpěnlivě touží po tom, abyste ho viděli jako svého dokonalého ošetřovatele, tak to stačí!