CHIZKIJÁŠ - MUŽ, KTERÝ VYVÁZL SMRTI

„V oněch dnech Chizkijáš smrtelně onemocněl. Přišel k němu prorok Izajáš, syn Amósův, a řekl mu: „Toto praví Hospodin: Udělej pořízení o svém domě, protože zemřeš, nebudeš žít.“ Chizkijáš…se modlil k Hospodinu:“ (Izajáš 38,1-2)

Chizkijáš byl králem, který vedl zemi k vítězství. Bůh ho zázračně zachránil před armádou asyrského krále Sancheríba. Byl bohatý a slavný, když udeřila nemoc, která ho přivedla až na pokraj smrti. Prorok mu oznámil: „Připrav se na smrt, už nastal tvůj konec.“

Ale král život miloval a s hlavou otočenou ke zdi plakal a modlil se k Hospodinu, aby mu propůjčil další roky života. Bůh ho vyslyšel a daroval mu dalších patnáct let.

Ale jak by měl žít člověk, který vyhrál nad svou smrtí? Neměl by, jako mnoho těch, kteří vyvázli z blízkosti smrti, žít každý den s vděčností a dávat se pokorně ke službě Bohu i lidem?

Ale lidská žádostivost se takto nechová. Král se začal chlubit svým bohatstvím - klesl do bláta materialismu, když stavěl na odiv své poklady před cizinci. Druhý prorokův vzkaz byl soudem nad královými potomky pro jeho pýchu a nevděčnost.

A kolika z nás v dnešní době byla svěřena další léta života, jen aby tyto propůjčené roky strávili v sobeckém obírání se věcmi, které nemají žádnou hodnotu?

Věčnost odhalí, že pro některé by bylo bývalo lepší, kdyby byli zemřeli, než smrti vyvázli.