PŘIPRAVEN ZEMŘÍT

V nové smlouvě se Bůh zavázal slibem, že dá všechnu potřebnou moc a sílu k naplnění každé podmínky a požadavku smlouvy. Tak, když Bůh zaslibuje, „Udělám to“, víra v nás reaguje, „Staniž se.“

Dovolte mi vám ukázat úžasnou pravdu z nové smlouvy. Jde o to, že Pán se nikdy nemohl dostat dostatečně blízko ke svému lidu, a že je nikdy nemohl přivést tak blízko k Němu, jak po tom touží. Proto, sjednocuje a spojuje a přetváří nás blízko k Němu a Jeho k nám touto závaznou smlouvou. Nová smlouva je celá o Pánově závazku udržet své děti od pádu a utěšit a ubezpečit nás, že moc a nadvláda hříchu může být a bude zlomena Duchem svatým, který přebývá uvnitř nás.

Tato pravda je jedinou nadějí pro ty věříčí, kteří ztratili své srdce v boji proti úmornému hříchu. Jenom tím, že nám byla nová smlouva odhalena, se můžeme učit tajemství toho, jak mít totální vítězství nad hříchem.

Smrt je jedinou cestou ven ze staré smlouvy do smlouvy nové. Víra těla musí zemřít - již nikdy více už neusilovat věřit. Jestliže věřím – skutečnou vírou, vírou Kristovou – musí mi ji dát on. Byla nám dána míra víry, a pokud je pravda, že nemohu dělat nic sám ze sebe, potom to zahrnuje mít Jeho víru. Proto ji Písmo nazývá „Kristova víra.“

Jsi nemocný hříchem? Prahneš skutečně po svatém životě, svobodném od zajetých chtíčů těla? Potom se připrav zemřít. Připrav se přijmout kříž. Stará smlouva tě dovede na konec tvých schopností – k nicotě. Když jsi se vzdal naděje na přemožení hříchu svou vlastní lidskou silou a vůlí, pak jsi připraven vstoupit do slavné sféry svobody skrze novou smlouvu.