DAR JEHO POKOJE

„O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7).

Když jsem nedávno znovu četl tyto verše, zasáhlo mne něco, co jsem nikdy předtím neviděl. Pavel nás nabádá, abychom si přestali dělat starosti, šli k Bohu s modlitbou a pokornou prosbou a děkovali mu za vyslyšení. Ale nikdy neříká nic o obdržení odpovědí! Pavel neříká nic o obdržení slova vedení, záchrany, zázraků či uzdravení. Místo toho říká, že dostaneme dar Božího pokoje!

Bůh na všechny naše žádosti a prosby odpovídá darem svého pokoje: „O nic nemějte starost, ale za všech okolností své žádosti skrze modlitbu a prosbu s díkůčiněním oznamujte Bohu. A Boží pokoj, který převyšuje všechen rozum, bude střežit vaše srdce i vaše mysli v Kristu Ježíši“ (Filipským 4:6-7).

Jinými slovy, Boží první odpovědí na všechny naše modlitby a srdceryvná volání je jeho pokoj! Všichni lidé, kteří se modlí, mají společnou jednu věc: Nehledě na to, jak špatně se cítí, když jdou do své modlitební komůrky, vycházejí naplněni jeho pokojem! Bůh sám sebe omezuje svou vlastní vládou. To je známé jako Boží prozřetelnost. Koná tady a tamhle, připravuje lidská srdce a události, ale dokud Boží prozřetelnost nevyřeší tvou modlitbu, říká: „Nedám ti to, co si myslíš, že potřebuješ, ale to, o čem vím, že to potřebuješ – pokoj mysli a srdce!“

Mnozí z nás při modlitbě s Hospodinem zápasí. Domáháme se u něho se slzami a pláčem; bušíme na nebeskou bránu; nárokujeme si každé zaslíbení. Ale jak ubíhají dny, týdny a měsíce, začínáme se divit: „Proč neodpovíš, Pane? Co blokuje mé modlitby? Čím jsem tě zarmoutil?“

Ve skutečnosti nám Bůh říká: „Zde je můj pokoj, který dodává veškeré porozumění! Uchop jej a dovol mu vládnout ve svém srdci, zatímco já budu činit všechno pro tvoje dobro!“ Máme si uchovávat Boží pokoj, dokud nepřijde jeho zaslíbení pomocí Ducha svatého!

Drž se jeho pokoje a nech ho vládnout ve svém srdci!