PATŘÍ NÁM VŠECHNY VÝHODY

Bůh dal svého Syna, Syn dal svůj život – a všechny výhody z toho plynoucí patří nám!

Na základě vzájemného souhlasu, Otec a Syn uzavřeli smlouvu o zachování a ochraně Kristova potomstva. Tato smlouva zajišťuje, že vydržíme do konce.

„‚Ty jsi můj Otec‘ – tak mě osloví – ‚ty jsi můj Bůh, skála mé záchrany!‘ A tak jej prvorozeným učiním, nejvyšším bude z králů na zemi. Svou lásku k němu zachovám navěky, má smlouva s ním se nikdy nezmění. Jeho potomstvo ustavím navždycky, dokud potrvá nebe, jeho trůn obstojí. Jeho synové když však můj Zákon opustí a nebudou se řídit mými pravidly, má ustanovení jestliže poruší a nedodrží mé příkazy – holí potrestám jejich poklesky a jejich provinění ranami. Svou lásku však od něj neodvrátím, svou vlastní věrnost nezradím, svou smlouvu nikdy neporuším, co vyšlo z mých úst, to nezměním! Jednou jsem ve své svatosti přísahal – copak bych zklamal Davida? Jeho potomstvo navěky potrvá, jeho trůn přede mnou bude jak slunce stát.“ (Žalmy 89:27-37)

Otec udělal tento smluvní závazek vůči svému Synovi: „Já Hospodin povolal jsem tě k vítězství a za ruku tě pevně uchopil; já tě ochráním. Svému lidu dám tě do smlouvy, světlem národů tě učiním.“ (Izaiáš 42:6) Bůh tím říkal: „Vždy Tě budu držet za ruku a má zachovající moc Ti nikdy nebude vzdálená. Slibuji, že Tě ochráním před všemi piklemi ďábla.“

Tento slib Otce platí nyní i pro nás díky tomu, že Synova oběť na kříži z nás učinila účastníky jejich smluvní dohody. Bůh slíbil svému Synovi: „Když půjdeš, zachovám a ochráním každého z Tvého potomstva, stejným způsobem, jak jsem dosud zachoval a ochránil Tebe. Svou věrnost nikdy neodvrátím od Tebe, ani od Tvých dětí.“