CHOĎTE VE SVĚTLE

"Choďte, dokud máte světlo, ať vás nezachvátí tma" (Jan 12:35). Tma v tomto kontextu znamená "duchovní slepotu, zmatek, ztrátu jasného myšlení, chmury". Nejdřív mě napadlo, "tma na těch, kdo milují Ježíše? Jak by taková temnota mohla přijít na Boží děti?"

Ochotně přiznám, že já sám jsem byl zaplaven Ježíšovým světlem. Během více než 50 let mé služby jsem byl svědkem Boží moci křísit mrtvé. Viděl jsem mnohé opustit podsvětí drog a alkoholismu. Moje kniha Dýka a kříž byla celá o zázračné Boží moci. Celý svůj život jsem mohl pozorovat jak chodící mrtvoly ožívají skrze Jeho vzkříšení.

Viděl mnoho jiných paprsků světla - od životadárných jmen svatého Boha, přes Jeho novozákonní zaslíbení, po naplnění Jeho proroctví. V jistém smyslu jsem viděl vše, co popisuje Jan 12 a ještě mnohem víc. Opravdu, Bůh odhalil dnešním lidem to, co Židé oněch časů nemohli vidět. Nevíme to jen z Písma, ale i ze zkušenosti, že Bůh připravil veliké věci pro ty, kdo ho milují. Dostali jsme Nový Zákon, aby nás v tom vedl a Ducha Svatého, aby nás učil. A také máme "lepší zaslíbení", takže můžeme mít podíl na Jeho božské podstatě.

Také jsme dostali pomazané učitele, pastory, evangelisty a proroky, kteří nám to světlo vlévají do mysli a srdce. Noří nás do pravdy, naplňují nás úžasnými zaslíbeními a připomínají nám Boží věrnost, která nás znovu a znovu vysvobozuje. Ptám se, jak bychom s tímto vším nádherným požehnáním mohli mít nad sebou temná mračna?

Většinou, když přemýšlíme o duchovní temnotě, vybaví se nám ateisté. Nebo myslíme na unavené, hříchem přesycené lidi tápající v žalu a prázdnotě. Ale to není ta tma, kterou Ježíš popisuje v Janově 12. kapitole. Ne, tahle temnota je mrak zmatení, duchovní slepoty, nerozhodnosti, skleslého srdce i mysli - a přichází na křesťany. 


Když tyto časy přijdou, když jsme v zajetí pokušení nebo zoufalství, máme s důvěrou říct, "Vysvobodil jsi své služebníky v každý čas. Udělej to znovu a Tvoje moc bude dokonalá v mé slabosti!"