ŽASNU NAD TVOU LÁSKOU

Toto slovo z Kristova podobenství si musíme vzít k srdci: „Ty zlý služebníku! Odpustil jsem ti celý dluh, protože jsi mě prosil. Neměl ses nad svým druhem slitovat, jako jsem se já slitoval nad tebou?!“ (Matouš 18, 32-33).

Otázka pro každého křesťana zní: „Odpouštím svým bratrům? Snáším jejich odlišnosti? Pokud jim odmítám odpustit, tak i když mi bylo odpuštěno, nazývá mě Ježíš „zlým služebníkem“.

Nevykládejte si to špatně. Neznamená to, že si můžeme dovolit odchýlit se od pravého učení. Pavel směle kázal o milosti, ale Timotea nabádal: „Usvědčuj, domlouvej, napomínej se vší trpělivostí a s vyučováním“ (2. Timoteus 4, 2). Máme být smělými ochránci pravého vyučování.

Ale nemáme používat vyučování k tomu, abychom mezi sebou stavěli hradby. Tak hřešili Farizeové. Zákon jim říkal: „Svěťte sobotu,“ ale jim toto přikázání nestačilo. Přidali si k tomu vlastní ochranná opatření, nejrůznější pravidla a nařízení, která v sobotu dovolovala pouze minimální pohyb. Zákon taky říká: „Neberte Boží jméno nadarmo.“ Ale Farizeové vystavěli ještě více zdí, když prohlásili: „Nebudeme Boží jméno vůbec vyslovovat. Tak ho nebudeme moci brát nadarmo.“

A jak reagoval král na nevděk svého služebníka v Ježíšově podobenství? Písmo praví: „A jeho pán se rozhněval a předal ho mučitelům, dokud mu nezaplatí celý dluh“ (Matouš 18, 34). V řečtině to znamená: „poslal ho dolů, aby byl mučen“. Nemůžu se zbavit dojmu, že tu má Ježíš na mysli peklo.

Co pro nás tedy toto podobenství znamená? Jak Kristus shrne své poselství učedníkům, Svým nejbližším přátelům? „Tak i můj nebeský Otec učiní vám, jestliže ze srdce neodpustíte každý svému bratru jeho přestoupení“ (18, 35.)


Když si čtu toto podobenství, třesu se. Chce se mi padnout na tvář a prosit Ježíše za křest lásky k mým spoluslužebníkům. Zde je má modlitba. Povzbuzuji vás, aby se stala i vaší: 


„Bože, odpusť mi. Snadno se nechám vyprovokovat ostatními a příliš často reaguji v hněvu. Přitom nevím, kde by můj život bez Tvé milosti a shovívavosti byl. Žasnu nad Tvou láskou. Pomoz mi plně pochopit a přijmout Tvoji lásku ke mně. Pak budu mít ve Tvém Duchu lásky a milosrdenství se svými bratry více trpělivosti.