HLAD PO BOHU

Když přišlo do Jeruzaléma probuzení, promluvil k apoštolu Filipovi anděl a poslal ho do pouště Gaza, aby se tam setkal s etiopským dvořanem jedoucím v kočáře. Filip zjistil, že tento muž čte nahlas z knihy Izajáše, a tak se ho zeptal: „Rozumíš tomu, co čteš?“ (Skutky 8:30).

Ukázalo se, že je pro tohoto dvořana záhadou úsek: „Byl mu dán hrob se svévolníky, s boháčem smrt našel, ačkoli se nedopustil násilí a v jeho ústech nebylo lsti. Ale Hospodinovou vůlí bylo zkrušit ho nemocí, aby položil svůj život v oběť za vinu. Spatří potomstvo, bude dlouho živ a zdárně vykoná vůli Hospodinovu. Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny“ (Izajáš 53:9-11).

Zkus si představit Etiopanovo rozrušení, když četl o těchto podivuhodných věcech. Očividně hladověl po Bohu, jinak by nečetl Bibli. A tady Izajášovo proroctví zjevovalo příchod věčného krále. S každým zjevením musela růst dvořanova touha vědět: „Kdo je ten podivuhodný muž?“

Nejprve „Filip začal u toho slova Písma a zvěstoval mu Ježíše“ (Skutky 8:35). Filip dvořanovi vysvětlil: „Ten muž, o němž čteš, již přišel. Jmenuje se Ježíš Nazaretský a je to Mesiáš.“

Dále mu Filip vysvětlil Izajáše 53:11: „Zbaven svého trápení spatří světlo, nasytí se dny.“ Filip v podstatě Etiopanovi řekl: „Kristovým trápením bylo ukřižování. Byl usmrcen a pohřben. Otec ho ale vzkřísil z mrtvých. Kristus nyní žije ve slávě. Každý, kdo vzývá jeho jméno a věří v něho, se stává jeho dítětem. Kristovo semeno vskutku žije v každém národě. Tímto způsobem je dlouho živ – skrze Ducha svatého ve svých dětech. A teď můžeš být i ty jeho dítětem.“

Jaká to byla neuvěřitelná zpráva pro Etiopanovy uši! Není divu, že toužil vyskočit z kočáru a být pokřtěn. „On mu odpověděl: Věřím, že Ježíš Kristus je Syn Boží. Dal zastavit vůz a oba, Filip i dvořan, sestoupili do vody a Filip jej pokřtil“ (Skutky 8:37-38).