SILNÁ SLOVA DUCHA SVATÉHO

Jestliže jsi v Ježíšově Církvi, potom uslyšíš od Ducha svatého silná poselství. Proč? Protože Duch v nás lká proti všemu tělesnému, na co myslíme, co říkáme, nebo co děláme. Ježíš říká: „Neboť ze srdce vycházejí špatné myšlenky, vraždy, cizoložství, smilství, loupeže, křivá svědectví, urážky“ (Matouš 15:19).

Znakem každého opravdového Ježíšova následovníka je podřízenost každému Kristovu slovu. Takový služebník miluje pokárání. Pokárání totiž jedná v jeho srdci, a on vidí změnu, kterou pokárání přináší, a ví, že pro něho to znamená život.

Kvůli tomu přichází do Božího domu hříšník. Nejen, aby byl členem početného sboru. Přichází, aby byl nalezen Bohem, protože ví ve svém srdci, že je ztracen. Jeho duše nemá pokoje a on má za sebou příliš mnoho dlouhých probděných nocí. Chce odpovědi, pravdu, skutečnou změnu, protože cítí, že směřuje do pekla.

Všichni jsme vyučováni, že Kristus je úhelným kamenem své Církve. Pavel říká, že tento kámen je skálou pohoršení: „Jak je psáno: Hle, kladu na Siónu kámen úrazu a skálu pohoršení, ale kdo v něho věří, nebude zahanben“ (Římanům 9:33). Také Petr nazývá Krista skálou pohoršení: „Kámen zavržený staviteli, jenž se stal hlavním kamenem klenby a kámen úrazu a skála pohoršení, totiž těm, kdo se nad Slovem urážejí“ (1. List Petrův 2:7-8, NBK).

Petr by vám mohl říci z vlastní zkušenosti, co se stane, když se pokoušíte zbavit poselství o kříži. Pohoršilo ho, když Ježíš předpověděl svým učedníkům svou smrt. „Petr si ho vzal stranou a začal ho kárat: Buď toho uchráněn, Pane, to se ti nemůže stát“ (Matouš 16:22).

Ježíš mu však odpověděl těmito drsnými slovy: „Jdi mi z cesty, satane! Jsi mi kamenem úrazu, protože tvé smýšlení není z Boha, ale z člověka“ (Matouš 16:23). Toto je jasný příklad, jak může satan vypěstovat klam i ve zbožném pastýři, který miluje Krista. Vsadím se, že Petr nikdy Pánova slova nezapomněl. Stejně tak má dnes každý služebník a věřící dbát na Kristovo varování: „Můj kříž a má krev ti mohou být pohoršením. Pokud se ale stydíš za mé poselství, nebo je chceš zmírnit, potom jsi ty pohoršením pro mne. Nebuď nikdy tvůrcem mého Slova ani mým zástupcem v Církvi!