SVĚDECTVÍ LETNIC

Většinou se kázání o Letnicích zaměřují na znamení a zázraky vykonané apoštoly. Nebo se klade důraz na 3 000 lidí spasených v jednom dni, nebo na zjevení rozdělených ohnivých jazyků. Málokdy však slyšíme o jedné důležité události, která se stala největším zázrakem ze všech – a poslala masy lidí zpět do jejich zemí s živým a neklamným zážitkem z poznání Ježíše.

Slyšeli jste o znameních a zázracích. Chci vám říci příběh o těchto „zázračných znameních.“ Přes noc se v Jeruzalémě a přilehlých oblastech objevily na domech nápisy (v angl. je stejné slovo pro „nápis“ a „znamení“ - pozn. překl.) „Na prodej.“ Písmo říká: „Všichni, kteří uvěřili, byli pospolu a měli všechno společné. Prodávali svůj majetek a rozdělovali všem podle toho, jak kdo potřeboval … Nikdo mezi nimi netrpěl nouzi, neboť ti, kteří měli pole nebo domy, prodávali je, a peníze, které utržili, skládali apoštolům k nohám. Z toho se rozdávalo každému, jak potřeboval“ (Skutky 2:44-45; 4:34-35).

Dokážete si představit tehdejší dění v Jeruzalémě? Náhle se rozprodala spousta domů a polí. Prodávalo se i zboží z domácností: nábytek, oděvy, řemeslné výrobky, hrnce a pánve, umělecká díla. Na ulicích, na tržištích, v každé městské bráně byly jistě stovky nápisů: „Zboží na prodej.“ Musel to být největší výprodej v celé historii Jeruzaléma.

V Písmu není žádný důkaz, že by prodané domovy byly hlavními příbytky majitelů. Ani tam není zmínka o společném bydlení. Pokud by tomu tak bylo, uvrhlo by to na církev neúnosné břemeno. Boží Slovo věřícím jasně přikazovalo, aby byly zajištěny jejich děti a rodiny. Tito věřící by nemohli takové příkazy uposlechnout, kdyby neměli své vlastní domovy. Mimo to čteme, že se navzájem navštěvovali a „po domech lámali chléb“ (2:46). Zcela zřejmě tito lidé své domovy stále vlastnili.

Prodaným majetkem byly věci nadbytečné, nikoli věci nezbytné k přežití. V některých případech pravděpodobně zcela vydaly svá srdce, která již netíhla k vlastnictví. A tak bylo mnoho prodáno, zpeněženo a darováno na zajištění vdov, sirotků a bezdomovců v církvi. Toto bylo svědectví Letnic. Svět viděl, jak se Duchem svatým zmocnění věřící navzájem milují, prodávají svůj majetek a peníze dávají potřebným. A přesně to od nich Duch svatý požadoval. Toužil ukázat světu živoucí důkaz Boží lásky. Kristovo evangelium tak bylo šířeno především jejich skutky.