JAKÝM ZPŮSOBEM BY JEŽÍŠ ZALOŽIL SBOR?

Jak si myslíš, že by Ježíš založil sbor ve tvém městě?

První věc, kterou by Kristus udělal, by bylo to, že by podnikl cestu pláče kolem tvého okolí. Písmo nám říká, „Když už byl blízko a uzřel město, dal se nad ním do pláče a řekl: „Kdybys poznalo v tento den i ty, co vede k pokoji! Avšak je to skryto tvým očím.“ (Lukáš 19:41-42)

Co bylo příčinou Ježíšova pláče? Začalo to srdcervoucí procházkou, na kterou se vydal kolem města. Byl přemožen zármutkem tzv. nábožných lidí, kteří neměli pokoj. Tito lidé odmítli pravdu, přijali báje a nyní se řídili mrtvou formou náboženství. Byli ovečkami bez opravdových pastýřů.

Teď to není tak, že bych soudil kazatele. Ale chci se otázat každého, kdo si čte toto slovo: Umíš si představit svého kazatele, jak objíždí tvé město a pláče nad ním? Jak rozdílný obraz nám dává Kristus od všech plánovačů a projektantů, kteří mají na starost sbory dnes. Tito muži chodí od dveří ke dveřím, dotazují se lidí, co chtějí: „Jak bys chtěl dlouhé kázání? Patnáct minut? Deset?“

Ježíš zaznamenal takovouto formu již ve své době. Když procházel chrámem, viděl stoly, u kterých seděli směnárníci, kazatelé, kteří prodávali Boží věci. Nebyla tam žádná skutečná modlitba, žádná bázeň před Bohem. A Kristus plakal nad vším, „Můj dům bude domem modlitby,‘ ale vy jste z něho udělali doupě lupičů.“ (Lukáš 19:46)

Ptám se tě: Plakal by Kristus nad tím, co vidí ve tvém sboru dnes? Myslíš, že by mu tvůj kazatel přišel trpící nad ztracenými? Našel by Krisuts své lidi modlící se a nebo by je našel zaměstnané obchodem a programy zaměřujícími se na jejich vlastní zájmy? Jakmile by Ježíš dokončil plačící pochod okolo tvého města, pochválil by svůj lid? A nebo by přinesl toto varování: „Jste slepí těmto časům. Soud je přede dveřmi, ale vy se podobáte světu víc než kdy jindy. Proč se nemodlíte, proč ode mě nevyžadujete sílu a moudrost, abyste odčinili dobu?“