PŘIJMOUT JEHO MILOST

Ježíš nám ukázal na podobenství v Matoušovi 18:23-35 příklad věřícího, obdarovaného služebníka, který je náhle odhalen jako největší ze všech dlužníků. Je tu kdosi, kdo je nehodný, plný špatných motivů, vůbec si nezaslouží slitování. Přesto mu jeho pán upřímně a svobodně odpouští – právě tak, jako to Ježíš udělal pro tebe a pro mě.

Dovolte, abych tu krátce promluvil o pokání. Tento pojem je často definován jako „obrat“. Mluví se o udělání čelem vzad, obratu o 180 stupňů od dřívějších způsobů. Také se o pokání říká, že má být doprovázeno zbožnou lítostí.

Ale opět Nová smlouva dovádí starozákonní pojem ještě dále. Pokání je mnohem víc než jen odvrácení se od hříchů těla. Zahrnuje více než zarmoucení nad minulostí a truchlením, že jsme zarmoutili Pána. Podle Ježíšova podobenství je pokání odvrácení se od onemocnění mysli, které nám umožňuje věřit, že můžeme nějak odčinit naše hříchy.

Tato nemoc postihuje miliony věřících. Kdykoliv takoví křesťané upadnou do hříchu, myslí si: „Mohu dát záležitosti s Pánem dohromady. Přinesu mu upřímné slzy, naléhavou modlitbu, budu číst více Bibli. Jsem rozhodnutý dát to s ním všechno do pořádku.“ Ale to je nemožné. Tento druh myšlení vede k jedinému: k beznadějnému zoufalství. Takoví lidé se stále namáhají a vždy selhávají. A nakonec se spokojí s falešným pokojem. Soustavně se zabývají předstíranou svatostí svého vlastního činění, přesvědčují sami sebe o lži.

Řekni mi, co tě spasilo? Byly to tvé slzy a naléhavé prosby? Tvůj hluboký smutek nad zarmucováním Boha? Tvé upřímné rozhodnutí, že se odvrátíš od hříchu? Ne, nebyla to žádná z těchto věcí. Byla to pouze a jedině milost, která tě spasila. A podobně jako služebník v podobenství sis ji nezasloužil. Vlastně jí stále ještě nejsi hoden, bez ohledu na to, jak zbožné je tvé chození.

Tady je jednoduchá definice pravého pokání. Znamená říci: „Musím se jednou provždy odvrátit od každého pomyšlení, že bych někdy mohl splatit dluh Bohu. Nikdy si to nemohu odpracovat, abych se těšil jeho přízni. Tudíž žádné úsilí nebo dobrý skutek z mé strany nemůže vymazat můj hřích. Já prostě musím přijmout jeho milost. Je to jediná cesta ke spasení a svobodě.“