ZODPOVĚDNOST MILOSTI

Přehlédl v podobenství z Matouše 18:23-35 král hřích svého služebníka? Podíval se na jeho dluh a pak jej pouze prominul? Ne, vůbec ne. Skutečnost je taková, že svým odpuštěním vložil král na tohoto muže nelehkou zodpovědnost, zodpovědnost větší než břemeno jeho dluhu. Vskutku, tento služebník nyní dlužil svému pánovi více než kdykoli předtím. Jak to? Byl zodpovědný odpustit druhým a milovat je stejně, jako to král udělal pro něj.

Jak neuvěřitelná zodpovědnost to je. A nemůžeme ji oddělit od dalších Kristových vyučování o království. Koneckonců Ježíš také řekl: "Odpustíte-li totiž lidem jejich prohřešky, odpustí také váš nebeský Otec vám. Ale když lidem jejich prohřešky neodpustíte, neodpustí ani váš Otec vaše prohřešky vám." (Mt 6:14-15, B21) Jeho pohled je jednoduchý: "Když vy neodpustíte lidem, ani já neodpustím vám." Toto slovo není jednou z možností, je to rozkaz. Ježíš nám tady v podstatě říká toto: "Byl jsem vůči vám shovívavý. Jednal jsem s vámi s láskou a milosrdenstvím a odpustil jsem vám jen díky Mojí dobrotě a milosrdenství. Rovněž vy by jste měli být milující a plní milosrdenství vůči svým bratrům a sestrám. Máte jim prostě odpustit, stejně jako jsem já odpustil vám. Máte jít domů, do církve, do práce, na ulice a prokazovat každému milost a lásku, kterou jsem prokázal já vám."

Pavel se odvolává na Ježíšovo přikázání, když říká: "Jako Pán odpustil vám, odpusťte i vy." (Koloským 3:13b, ČSP). Dále pak vysvětluje, jak máme usilovat o poslušnost tomuto přikázání: "Oblečte se tedy jako vyvolení Boží, svatí a milovaní, v slitovný soucit, dobrotu, pokoru, vlídnost a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému..... A nad to všechno mějte lásku, která je poutem dokonalosti." (Kol 3:12-14).

Co to znamená být shovívavý? Řecké slovo znamená: "snášet, tolerovat." To znamená vydržet věci, které nemáme rádi. Říká se nám, abychom tolerovali selhání ostatních a snášeli způsoby jednání, kterým nerozumíme.