SHROMÁŽDĚNÍ PRVOROZENÝCH - Gary Wilkerson


„Vy stojíte před horou Siónem … a shromážděním prvorozených ...“ (Židům 12:22-23).
„Shromáždění prvorozených“ je shromáždění lidí, které Bůh učinil spravedlivými a dokonalými.
Kdo byl v Izraeli prvorozený, jak čteme ve Starém Zákoně? Byl to nejstarší syn, jenž měl obdržet otcovo dědictví. Tudíž všechno, co otec nastřádal, veškeré jeho bohatství, zdědil prvorozený.
Co tedy vidíme v těchto biblických verších? Vy i já jsme prvorození v Božím shromáždění. Že je to dobrá zpráva? Jsme Bohem shromážděni a On říká: „Vkládám do vás všechno, co je v Mém království. Veškeré bohatství. Veškerou slávu. Veškerou vznešenost.“
Existuje snad něco, co by bylo pro Pána příliš těžké? Máš ve svém životě hodně veliký problém? Existuje hora, se kterou by Bůh nemohl pohnout? Odepírá ti něco ze své ruky a nedokáže uzdravit tvé manželství? Nedokáže snad uzdravit tvou mysl? Nedokáže tě zbavit neustále opakovaného hříchu? Nedokáže proměnit zoufalé srdce v srdce naplněné radostí, potěšením a uctíváním?
V Božích rukách jsou veškeré nebeské zdroje a On říká: „Pohleď! Potřebuji prvorozeného syna; potřebuji prvorozenou dceru! Protože chci předat všechny tyto úžasné věci svým dětem!“
A chvála Pánu! On je předává mně i tobě! Máme všechno. Petr říká, že nám daroval – minulý čas – „všecko, čeho je třeba k zbožnému životu, když jsme poznali toho, který nás povolal vlastní slávou a mocnými činy“ (2. Petrův 1:3). Můžeš na to říci amen?