SLÁVA PÁNĚ

Izaiáš prorokoval: "Hle, temnota přikrývá zemi, soumrak národy, ale nad tebou vzejde Hospodin a ukáže se nad tebou jeho sláva. K tvému světlu přijdou pronárody a králové k jasu, jenž nad tebou vzejde." (Izaiáš 60:2-3)
Toto proroctví hovoří o posledních dnech, období, které začne, když světlo - Pán Ježíš Kristus - přijde do hluboké tmy. Izaiáš mluvil o Kristově slávě, která prozáří temnotu. Davy lidí z pohanského prostředí přijdou k Jeho světlu.
Přemýšlej o tom: neexistoval temnější okamžik historie než období, do kterého se narodil Ježíš. Ve Velké římské říši zavládl materialismus a lakomství. Perverzní sexuální chování, opilost a obžerství byly normou. Vskutku byl celý tehdejší svět ponořen do hluboké tmy. 
Během tohoto údobí bylo také na denním pořádku pokrytectví. Kněží okrádali vdovy v jejich vlastních domech a chudí a nevzdělaní lidé pohrdali svými tak zvanými duchovními vůdci. Jednoduše řečeno, slepí vedli slepé.
Právě do této hluboké temnoty pronikl Ježíš coby zářící světlo. A my víme, že od tohoto slavného dne mnozí přišli k Jeho světlu.
Mohl by jsi říci: "Podívej se kolem sebe dnes. Hluboká temnota stále pokrývá zemi." Ano - tato současná hodina je možná nejhorší v historii lidstva. Stále můžeme cítit temnotu přikrývající národy a lidi. Nukleární hrozba, genocida, velmi rozšířený  obchod s lidmi - toto vše působí spoušť v srdci.
Ovšem Ježíš je stále světlem světa. Izaiáš nahlédl do temnoty naší doby a vykřikl: " Povstaň, rozjasni se, protože nad tebou vzešlo světlo, vzešla nad tebou Hospodinova sláva." (Izaiáš 60:1)
Ještě jednou, v nejtemnější hodině lidstva, Bůh plánuje zjevit Svoji slávu. V nadcházejících dnech přijde významná sklizeň ztracených duší.  Roznítí mnohé duše a uvidíme Pánovu slávu.