ZASLÍBENÁ SÍLA - Nicky Cruz


Ježíš slíbil, že uvolní svou sílu a Ducha pro životy jeho následovníků, aby mezi nimi konali znamení a zázraky, které by nezanechaly pochybnosti v očích ztraceného a zoufalého světa. Slíbil, že pošle svého Ducha, aby žil mezi nimi a v nich, aby je vedl, až budou nést evangelium do všech koutů světa. Ujišťoval je, že Jeho Duch by je nikdy neopustil ani je nezradil, a očekával, že budou mít pevnou víru a důvěru v tento "tichý jemný hlas", který je bude vést v jejich srdcích.
Prorok Joel předpovídal tuto moc, která se projevila na Kristových stoupencích. “Na všechny lidi pak vyliji svého Ducha a vaši synové i dcery budou prorokovat; vaši starci budou mívat sny a vaši mladíci vídat vidění. Ano, i na otroky a otrokyně vyliji svého Ducha v oněch dnech. Ukážu zázraky na nebi i na zemi” (Joel 2:28-30).
Máme příležitost vidět, jak se Pánova síla projevuje ve světě jako nikdy předtím. Bůh je připraven a ochoten vylévat svou moc a vykonávat zázraky ve jménu Krista skrze ty, kteří nebyli svědky Ježíšova vzkříšení. Ale kdyby se rozhodl udělat to skrze náš život, záleží na tom, zda jsme ochotni vystoupit z našich komfortních zón, přehodnotit způsob, jakým si myslíme a věříme, opustit věci tohoto světa a důvěřovat místo toho v Boží zaslíbení o Jeho zaopatření.
Jsme ochotni odložit vlastní názory a program a soustředit se více na vedení Ducha svatého?
Rozhodneme se důvěřovat velikému a mocnému Bohu?
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida WilkersonaPříběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.