POMĚŘOVÁNÍ VELIKOSTI by Gary Wilkerson

Jan Křtitel se nenechal ničím odvést od plnohodnotného života.

Janovo evangelium nám říká: „Mezi učedníky Janovými a Židy došlo ke sporu o očišťování. Přišli k Janovi a řekli mu: 'Mistře, ten, který byl s tebou na druhém břehu Jordánu, o němž jsi vydal příznivé svědectví, nyní sám křtí a všichni chodí k němu'“ (Jan 3:25-26). Janovi následovníci hovořili o Ježíši. Nepochybně je k tomu vedly teologické zájmy. Je možné, že slyšeli o jeho zázraku v Káně a usoudili, že úmyslně zaměnil nádoby.

Jana tato debata nezmátla. Věděl, že ve hře je víc než pouhé učení. Odpověděl: „Člověk si nemůže nic přisvojit, není-li mu to dáno z nebe“ (Jan 3:27). Jinými slovy: „Může někdo učinit takový zázrak, jestliže není poslán Bohem? Taková moc pochází jen z nebe.“

Jan pokračoval mocnými slovy: „Vy sami jste svědkové, že jsem řekl: Já nejsem Mesiáš, ale jsem vyslán jako jeho předchůdce. … On musí růst, já však se menšit“ (Jan 3:28, 30). Janovo životní zaměření bylo jasné; jeho svaté povolání se soustředilo výhradně na Ježíše. Proto byl Jan Křtitel znám jako někdo veliký.

Dnes mají mnozí z nás problém, a je to dáno naší kulturou zaměřenou na úspěch, že usilují o veliké věci. Služebníci se s dobrým úmyslem snaží získat co nejvíc uživatelů Twitteru. Křesťané se snaží zviditelnit za každou cenu, i když by to mělo být třeba jen patnáctiminutové producírování se na You Tube. Dokážeme přesvědčit sami sebe, že prosazujeme Boží zájmy, jde nám ale doopravdy o Ježíše? Bez důkladného zkoumání svých srdcí nedokážeme rozpoznat, jestli se líbíme svému Mistru, anebo jestli následujeme své vnitřní touhy.

Prorok Jeremjáš to nazval bez obalu: „A ty bys chtěl pro sebe usilovat o veliké věci? Neusiluj. Neboť hle, já uvedu zlo na všechno tvorstvo, je výrok Hospodinův, ale tobě dám jako kořist život na všech místech, kamkoli půjdeš“ (Jeremjáš 45:5). Jeremjáš objasňuje, že Boží měřítko velikosti se od toho světského liší. Všimněte si, že neříká: „Nebuď veliký. Za svou falešnou pokoru budeš duchovně odměněn.“ Ne, říká stejně jako samotný Ježíš, že velikost se měří upřímným praktickým úsilím sloužit svým bližním.