VELVYSLANCI MODLITBY by Carter Conlon

Když přicházíme k Bohu v modlitbě, musíme vědět kdo On je a co je ochoten pro nás udělat. Musíme vědět, že On je náš Táta, náš zaopatřitel, náš vysvoboditel; že je nám odpuštěno takže se můžeme stát velvyslanci odpuštění. Musíme mít jistotu ve svých srdcích, že Bůh je věrný v tom, že nás ochrání před každou zbraní zlého, která byla proti nám vyrobena.

Řekl jim: „Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci a řekne mu: ‚Příteli, půjč mi tři chleby, protože můj přítel ke mně přišel z cesty a nemám, co bych mu předložil." (Lukáš 11:5-6, ČSP).

Jakmile odpočíváme ve vědomí, kým je Bůh, plně důvěřujeme v jeho zaopatření a trvající moc, to je právě ten průlom, ke kterému má v našem modlitebním životě dojít. Modlitba by už neměla být celá o nás, ale měla by také být zaměřena na druhé. Právě tam najdeme skutečnou moc modlitby.

Všimněte si, že pátý verš mluví o tom, že byla půlnoc. Jsem si jistý, že si v současnosti uvědomujete, že žijeme v půlnoční době. Všechno, o čem víme, se posouvá směrem k poslední a konečné vzpouře proti všem cestám svatého Boha. Půlnoc byla také tehdy, když se Pavel a Silas ocitli v hlubokém žaláři, ale oni si vybrali modlitbu a chválu (podívej se do Skutků 16:25). Najednou přišlo zemětřesení, které otřáslo základy věznice. Všechny dveře ve vězení se otevřely, a pouta každého z nich se uvolnila. Kéž bychom se ty a já mohli naučit takto modlit v této temné hodině.

Můžeme si být jisti, že Pavel a Silas se nemodlili jen tak obyčejně, "odpusť nám naše viny a náš denní chléb dej nám dnes." Ne! Věřím, že křičeli "Bože, je půlnoc a přinášíme ti potřebu, která je mnohem větší, než s jakou si dovedeme poradit. Předkládáme ti nás dva, sedíme teď ve vězení - spoutáni okovy a bez naděje. Pane, ty nám důvěřuješ i v tomto temném žaláři, takže nám musíš dát sílu jednak jinak, než je v takové situaci obvyklé."

Jak Bůh odpověděl na jejich modlitbu? Vložil do nich píseň. Když začali uctívat Boha a čekali odpověď na volání svých srdcí, najednou se všechno začalo otřásat a začaly se dít zázraky. Dokonce filipský žálářník spolu s celou svojí rodinou vydal život Ježíši!

__________

Carter Conlon se připojil k pastorům církve Times Square Church v roce 1994 na vyzvání zakládajícího pastora, Davida Wilkersona, a roku 2001 byl jmenován do úřadu vyššího pastora. Je to silný a soucitný vedoucí, častý mluvčí na konferencích pastorů a vedoucích, které jsou pořádány po celém světě organizací World Challenge.