NÁZORNÁ UKÁZKA BOHOSLUŽBY

Svět potřebuje názornou ukázku bohoslužby – mocné osobní příklady – Boží lásky.
V Jan 17:21 se Ježíš modlil: „Aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (zdůraznění přidáno).
Zamysli se nad tím: I v posledních chvílích svého života Ježíš dychtivě toužil po ztraceném lidstvu. A dával své církvi přesný návod, jak ty ztracené masy lidí získat. Uvažuj nad Jeho posledními slovy, která se týkají tohoto tématu: „Buďte jedno! Odložte veškeré spory a rozpory, aby ve mne svět uvěřil.“
Asi si pomyslíš: „To zní dost jednoduše. Skutečně tím církev zasáhne zatvrzelá srdce? Skutečně poskytne pouhá láska mezi námi nadpřirozenou moc k boji s nenávistí?“
Odpovědí je ano, rozhodně ano! Podle Ježíše se mocná Boží láska zjevuje světu skrze bezpodmínečnou lásku mezi Jeho lidem.
Právě teď je jednou ze satanových hlavních strategií zasévat v církvi rozdělení a spory. Ať se podívám na Tělo Kristovo kdekoli na světě, docházím k přesvědčení, že hordám démonů byla přiřazena úloha uvnitř církevních zdí. A jejich cílem je zničit vzájemnou křesťanskou lásku.
Ďáblova strategie je rafinovaná: v Těle Kristově obrací proti sobě různé rasy a bohaté proti chudým. Konkrétně rasové rozpory jsou živeny po celém světě televizí a jinými médii. Ještě nikdy jsem neviděl takovou rasovou nenávist, a nyní proniká zdmi Božího domu.
Děkuji Bohu, že církev Times Square Church není postavena na rozdílu barvy pleti či na rozlišování mezi bohatými a chudými. Se všemi, kdo vcházejí, se jedná se stejnou úctou a vřelou láskou. Těšíme se z Božího požehnání již mnoho let a já věřím, že se tak děje částečně i proto, že posloucháme Kristův příkaz, abychom se navzájem milovali tak, jako On miloval nás.