ÚŽASNÁ BOŽÍ NABÍDKA MILOSTI

Hodně se v těchto dnes mluví o strachu, který zachvacuje svět. Národ za národem je v problémech, na pokraji ekonomické katastrofy. Nicméně uprostřed všeho strachu a zmatku Bůh pořád miluje a zachraňuje ztracené duše. 
Jeho podivuhodné dílo spasení se nikdy nemění - není ovlivněno ekonomikou. Jeho usvědčující a naléhající Duch svatý se nenechá zastavit podmínkami na Wall Street nebo rozkolísanými světovými financemi. Boží moc zachránit nikdy není ovlivňována ztenčujícími se bankovními účty. 
Faktem je, že náš Pán nikdy Svá zaslíbení neupravuje.  Ona jsou vždy a za všech okolností "ano a amen" (podívej se do 2. Korintským 1:20). Bůh nikdy neslíbil uspokojit všechny naše potřeby kromě doby, kdy jsme nezaměstnaní. A On nikdy neslíbil, že je Jehova Jireh, zaopatřitel, kromě doby, kdy je ekonomická situace hrozná. 
Zaslíbení našeho Pána se nikdy nemění! A toto zahrnuje i Jeho zaslíbení o záchraně ztracených. Když nám Bůh přikázal jít do celého světa a získávat ztracené, nedal tam výjimku. Neřekl: "Kažte evangelium mého Syna Ježíše Krista všem národům - kromě těžkých časů." A On nikdy neřekl: "Věřte ve spásu mnohých - kromě situace, kdy se svět velmi otřásá."
Díky Bohu, On nikdy neřekl, že svět je příliš zkažený, že má příliš tvrdé srdce, že příliš propadl chtíči, než aby mohl být zasažen Jeho dobrou zprávou. A nikdy v dějinách Pán nijak neomezil přísun své milosti - a ani to nikdy neudělá. Právě nyní Amerika a zbytek světa stále ještě mohou být ušetřeny soudu - pokud přijde opravdové pokání. Samozřejmě takové pokání bude vyžadovat velké pokoření a masový návrat k Pánu. Ale náš Bůh nikdy nezrušil a nezruší svoji úžasnou nabídku milosti.