VZKŘÍŠENÍ ŽIVOTA OD BOHA

Jakožto křesťané věříme ve vzkříšení Ježíše Krista. Po ukřižování Pána vešel Duch svatý do hrobky, kde Ježíš ležel, a vzkřísil Ho. Proto o Velikonocích zpíváme, že Kristus vstal z hrobu, zvítězil nad svými nepřáteli a nyní vládne navždy spolu se svatými.
Věříme také, že i my budeme vzkříšeni díky Kristově moci. To nastane, až Ježíš přijde znovu. Písmo říká, že my všichni budeme okamžitě proměněni (viz 1. Korintským 15:52). Duch svatý nás vzkřísí z pozemských těl do těl nezničitelných a umístí nás do samotné Pánovy přítomnosti. To je moc vzkříšení, jak ji popisuje Pavel ve svých epištolách – moc Boha, jenž křísí mrtvé!
Chci vám ukázat, že Kristus stále křísí mrtvé. Nyní hovořím o vzkříšení života, který Bůh přináší duchovně mrtvým. Pavel tento druh moci dávající život popisuje ve svém dopise Efezským:
„I vy jste byli mrtvi pro své viny a hříchy, v nichž jste dříve žili podle běhu tohoto světa, poslušni vládce nadzemských mocí, ducha, působícího dosud v těch, kteří vzdorují Bohu. I my všichni jsme k nim kdysi patřili; žili jsme sklonům svého těla, dali jsme se vést svými sobeckými zájmy, a tím jsme nutně propadli Božímu soudu tak jako ostatní.
„Ale Bůh, bohatý v milosrdenství, z velké lásky, jíž si nás zamiloval, probudil nás k životu spolu s Kristem, když jsme byli mrtvi pro své hříchy. Milostí jste spaseni! Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši“ (Efezským 2:1-6).