ŽÍT PODLE ZASLÍBENÍ

"Pamatuj na celou cestu, kterou tě Hospodin, tvůj Bůh, vedl těchto čtyřicet let pustinou, aby tě pokořil, vyzkoušel a poznal, co je ve tvém srdci, jestli budeš zachovávat jeho příkazy, nebo ne. 
Pokořil tě, nechal tě hladovět, a pak tě krmil manou, kterou jsi neznal a kterou neznali tvoji otcové, aby tě přivedl k poznání, že člověk nežije jenom chlebem,ale že člověk žije vším, co vychází z Hospodinových úst." (Deuteronomium 8:2-3)
Opakuji si po celý den tato slova: "Žiji každým slovem, které vychází z Hospodinových úst."
Pokud nemůžeme Božímu slovu důvěřovat - pokud Bible není plně inspirovaným Božím slovem - potom je život marný. Nemůže být žádná naděje na tváři země.
Když se slovo z Deuteronomia dostalo k Izraeli, podmínky v poušti pro ně začaly být velmi děsivé. Bůh dovolil, aby zakusili žízeň a bolest spojenou s hladem, a nyní z úst samotného Pána slyšíme tato slova: "Pokořil jsem tě a dovolil, aby jsi trpěl hladem a žízní. Proč? Všechno proto, abych viděl, že si uvědomíte, že můžete důvěřovat Mně. Můžete žít podle Mých zaslíbení."
Bůh neplánoval nechat Svůj lid hladovět nebo trpět žízní. Přesně věděl, co udělá, aby je vysvobodil. A milovaní, Bůh má plán i pro vaše vysvobození.
Jak moc potřebujeme Ducha svatého, aby nás vedl a utěšoval v našich časech zkoušek. Bez Jeho přítomnosti, Jeho vedení, Jeho denní dávky síly by to nikdo z nás nemohl zvládnout. Žádné lidské odhodlání nemůže přežít denodenní zkoušky, které musíme vydržet na cestě.
Denně se musíme vystavovat působení Bohem zjeveného Slova a důvěřovat Duchu svatému, že je pro nás oživí. "Nebesa byla učiněna Hospodinovým slovem, dechem jeho úst pak všechen jejich zástup....Co on řekl, to se stalo, jak přikázal, tak vše stojí." (Žalm 33:6; 9)