VĚNOVAT POZORNOST ZTRACENÉ GENERACI

Když Ježíš těsně před svým ukřižováním pobýval s učedníky, varoval je: „Některé z vás budou odmítat, některé věznit a některé zabijí. A vy všichni zakusíte pronásledování“ (viz Jan 16:2).  Takové nežádoucí poselství!
A přece jim tehdy dal Ježíš návod, jak mají zasáhnout svou generaci, až On odejde. Tento návod neměl nic společného s evangelizačními metodami. Ježíš již předtím řekl učedníkům, že mají jít do celého světa a kázat evangelium. A bylo zřejmé, že k tomu budou potřebovat moc Ducha svatého.
Ježíš jim přímo řekl: „Poslechnete-li nové přikázání, všichni lidé poznají, kým jste. A poznají přesně, kde vás hledat. Možná vás budou nenávidět, nazývat vás fanatiky a vyhánět ze svých synagog. Budou však vědět, že jste moji.“
Svým učedníkům Ježíš řekl: „Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako jsem miloval já vás, i vy se milujte navzájem“ (Jan 13:34, zdůraznění přidáno). To není možnost; je to Ježíšův příkaz. A od toho musí začít každé evangelizační úsilí.
Podívejte, Písmo objasňuje, že máme sytit chudé, a církev to vždy bude věrně dělat. Máme činit mnoho dobrých skutků, jimiž směle kážeme Kristovo evangelium. Abychom však pronikli „neproniknutelnou temnotou,“ musíme dodržovat toto Ježíšovo nové přikázání. Kristus vysvětluje: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým“ (13:35, zdůraznění přidáno).
Podle Ježíše si ztracená generace všimne pouze této konkrétní lásky – lásky ke spoluvěřícím. Je to stejný druh sebezapření, obětavé lásky, jakou Ježíš projevuje každému z nás. A taková láska k příbuzným v Kristu nemůže být dosažena pouhým slovem, ale musí být vykonána skutkem.