BÁZEŇ A ÚCTA

Bible jasně říká, že existuje strach z Pána, který má každého věřícího zušlechtit. Opravdový strach z Boha zahrnuje nejen bázeň a úctu, ale jde ještě dále. David nám říká: „Tak zní vzpurný výrok svévolníka: Nemám v srdci místo pro strach z Boha. A to do očí mu říká.“ (Žalm 36:2) David říká: „Když vidím někoho, kdo si hoví ve zlu, mé srdce mi říká, že taková osoba nemá žádný strach z Boha. Neuznává pravdu o hříchu či o Božím volání ke svatosti.“

Ve skutečnosti nám strach z Boha dává sílu dosáhnout vítězství ve zlých časech. Jak tento strach získáme? Jeremiáš odpovídá proroctvím z Božího Slova: „ Dám zajisté jim srdce jedno a cestu jednu, aby se mne báli po všecky dny, tak aby jim dobře bylo i synům jejich po nich. A učiním s nimi smlouvu věčnou, že se neodvrátím od nich, abych jim neměl dobře činiti. Nadto bázeň svou dám v srdce jejich, aby neodstupovali ode mne“ (Jeremiáš 32:39-40).

Je to podivuhodný Pánův slib. Ujišťuje nás, že nás vybaví svým svatým strachem. Bůh nám tento strach nedává do našich srdcí po kapkách v nadpřirozeném záblesku. Ne, vkládá do nás svůj strach skrze své Slovo.

Znamená to, že Boží strach roste v našich srdcích pouhým čtením Bible? Vůbec ne. Přichází, když se vědomě rozhodneme, že budeme poslušni každého slova, které čteme v Božím Slově. Písmo to potvrzuje. Říká nám, jak Boží bázeň padla na Ezdráše: „Ezdráš zasvětil svůj život tomu, aby zkoumal a plnil Hospodinův Zákon“ (Ezdráš 7:10).

Strach z Boha není pouze Starozákonní pojem. Boží bázeň je zmíněna v obou Zákonech. Starý Zákon nám říká: „Boj se Hospodina, od zlého se odvrať“ (Přísloví 3:7). Obdobně prohlašuje Nový Zákon: „a úctu před Bohem nemají“ (Římanům 3:18). Pavel dodává: „Očišťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží“ (2. Korintským 7:1).