JAK VÍTĚZIT NAD POKUŠENÍM

Síla odolat pokušení nepochází z naplnění naší mysli biblickými verši, nebo z činění slibů a předsevzetí, nebo z hodin strávených na modlitbách a v půstu, dokonce ani v odevzdání se nějakému velkému duchovnímu úkolu. Tyto věci jsou chvályhodné a normální pro křesťanský růst, ale není to zdrojem našeho vítězství.

Jednoduché tajemství odolat každému pokušení spočívá v zlomení strachu ze satanovy moci. Strach je jediná moc, kterou má satan nad člověkem. Bůh nám nedává ducha strachu. To je vždy satanova záležitost! Ale člověk se ďábla bojí. Bojí se démonů. Bojí se prohry. Bojí se, že jeho touhy a zvyky se nemohou změnit. Bojí se skrytých tužeb, které mohou vyvstat a ovládnout jeho život. Bojí se, že je jeden z tisíce, který je jiný, plný špatné touhy a bez možnosti pomoci.

Člověk se bojí, že není schopen opustit svůj hřích. Přičítá satanu moc, kterou nemá. Člověk křičí,“Jsem chycen a nemohu vyváznout! Jsem zajatý ďáblovou mocí!“

Strach přináší muka. Pokud se bojíš ďábla, nikdy nezlomíš sílu pokušení. Satanova síla se rozvíjí na křesťanech, kteří se ho bojí, a tito křesťané mají málo, nebo žádnou sílu odolat.

Všechno je založeno na lži! Lež je, že satan má moc zlomit křesťany pod svým tlakem. Není to pravda! Ježíš přišel, aby zničil všechnu moc nad krví očištěnými Božími dětmi. Často jsem přemýšlel, proč Bůh dovolí křesťanům být tolik pokoušenými. Proč Bůh jednoduše neodstraní všechny zkoušky místo toho, že „připraví východisko, abychom mohli obstát“(1Korintským 10:13)? Odpověď je jednoduchá. Pokud se naučíš, jak je satan bezmocný, pokud se naučíš, že tě nemůže k ničemu donutit, pokud se naučíš, že Bůh má všechnu moc uchránit tě od pádu, potom můžeš odolat všemu, co na tebe satan přichystá. Můžeš tím projít, beze strachu, že padneš!

Nejsme odloučeni od pokušení, ale od strachu ze Zlého. Budeme stále pokoušeni, dokud nepřijdeme do místa „odpočinutí“ ve víře. Toto odpočinutí je neotřesitelná důvěra, že Bůh porazil satana, že satan nemá žádné právo nárokovat si nás, a že projdeme stejně tak, jako zlato prochází ohněm.