MĚLI ŽIVOT A SVĚTLO

Církev Ježíše Krista postrádá duchovní autoritu ve společnosti, protože jí chybí duchovnost.

Proč se naši vládní představitelé a média chovají povýšeně ke křesťanům? Proč církev ztratila v očích světa význam a smysl? Proč mladí lidé odepsali křesťanství, jako úplně nepodstatné ve svých životech?

Je to především proto, že církev už není světlem. Kristus v naší společnosti nekraluje, protože nevládne v našich životech. Když se dnes dívám kolem sebe, vidím v Božím domě jen několik těch, kteří jsou v opravdovém úzkém spojení s Kristem. Je zde tak málo společenství s nebem. A jen málo pastorů odmítá světské metody, aby se plně spoléhali na Boží nasměrování. Ztratili jsme naše světlo, protože jsme ztratili život v Kristu. Aby Boží autorita mohla mít nějaký vliv, musí být nesena v poddaných, poslušných lodích.

Vezměme si Babylónské království během doby vlády Nebukadnezara. Bylo to nejmocnější impérium na Zemi. Daniel prorokoval, že každý následný král bude druhořadý, s nižší mocí, s menším vlivem. Proč? Protože Nebukadnezar nebyl skutečným vládcem Babylonu. Moc impéria nebyla ve zlaté soše, kterou postavil. Ne, autorita Babylonu byla v rukou malé skupiny Bohu věrných mužů. Bůh ustanovil skrytou, nebeskou vládu, která vládla skrze Daniela a tři hebrejské mladíky. Tito muži byli Boží vládní nástroje, protože operovali v Božím království. Odmítli mít cokoli společného se světským systémem. Místo toho se oddělili jen pro Boha.

Výsledkem bylo, že se tito svatí mužové vyznali v časech. Mohli říkat lidem, co Bůh dělá v kterém čase. Byli jasnými svítícími světly pro všechny národy, protože žili s Bohem.

V 2Královské 6 čteme, jak Sýrie připravovala válku s Izraelem. Během konfliktu prorok Elíša seděl doma a komunikoval s Bohem. Tento muž byl Boží skrytou vládou, a vládl s autoritou. Elíša naslouchal Bohu a posílal zprávy Izraelskému králi, varujíc ho o každém pohybu asyrské armády.

Když se asyrský král dozvěděl o Elíšových zprávách, obklíčil prorokovo město oddíly vojsk. Ale Bůh asyřany oslepil, a Elíša je přivedl jako zajatce do tábora Izraelců. Elíša věděl o každém pohybu satana, protože měl světlo.