PROČ JE „ZELEŇ“ DŮLEŽITÁ?

„Dostaly rozkaz neškodit trávě na zemi ani žádné zeleni ani stromoví, jenom lidem, kteří nejsou označeni Boží pečetí na čele“ (Zjevení 9:4).

Proč je „zeleň“ důležitá pro naší víru? Vzpomeň si, kobylky měly příkaz nedotknout se ničeho zeleného. Jednoduše řečeno, nemohly uškodit nikomu, kdo žije ve víře.

Nehledě na to, jak velké jsou útoky, ti, kdo skládají naději v Hospodina, budou stát jak pevné, zelené stromy. Nebude jim ublíženo kobylkami různého druhu, včetně teroristů. Nejlepší obrana proti každému druhu pekelného útoku, proti každému bodnutí škorpióna, je duchovní zdraví. A tento druh zdraví vychází pouze z toho, když se obracíme k Pánu a spoléháme se na jeho zaslíbení.

Dovol, abych se zeptal:

  • Spoléháš se plně na Boží odpuštění? Jsi závislý na Jeho krvi, která očišťuje z každé špatnosti? Pokud se cítíš odsouzený, a neustále se snažíš zalíbit se Bohu, potom nejsi zelený a zdravý. Boží touha je, abys přijal jeho dar odpuštění, a spočinul v něm.
  • Přijal jsi Boží odpuštění. Ale důvěřuješ plně Jeho bezpodmínečné lásce k tobě?

Bůh s námi neskoncuje pokaždé, když chybíme. Nedívá se neustále přes naše rameno, jestli jsme vše udělali správně. Jenom jednoduše žádá, abychom k Němu přicházeli, a vyznávali, „Věřím ve Tvé slovo,Pane. Odpusť mi, obmyj mne, drž mě ve svých rukou.“

Boží touhou je, abychom žili všechny naše dny beze strachu. Proto nedovolme satanu, aby nás obviňoval z pádů z minulosti. Pokud jsme je vyznali, jsme očištěni Kristovou vzácnou krví.

Toto je Boží slib všem, kteří v Něho upnuli svou naději: „Jedni se honosí vozy, jiní koňmi, ale my připomínáme jméno Hospodina, svého Boha. Oni klesali, až padli, my jsme povstali a přetrváme“ (Žalm 20:8-9).