KÁZAL POKÁNÍ

Ježíš prohlašuje: „Moje církev je místem otevřeného pokání.“ Apoštol Pavel to potvrzuje: „Blízko tebe je slovo, v tvých ústech a ve tvém srdci, je to slovo víry, které zvěstujeme. Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen“ (Řím 10: 8-9).
„Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení; neboť Písmo praví: kdo v něho věří nebude zahanben“ (Řím 10: 8-11).

Jednoduše řečeno, skrze naše otevřené vyznání pokání se posunujeme ke spasení. Ježíš říká.“ „Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky“ (Matouš 9:13). A sděluje, že pokání je to, jak se uzdravujeme a obnovujeme: „Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Nepřišel jsem volat k pokání spravedlivé, ale hříšníky“ (Luk 5:31-32).

To je dobrá zpráva. Ježíš nás povzbuzuje: „Každý v mé církvi se může uzdravit skrze pokání. Nezáleží na tom, kdo jsi – zda jsi fyzicky zlomen, mentálně či duchovně nemocen. Každý musí jít ke mně stejnou cestou. A všichni najdou uzdravení právě v pokání.

Kolik sborů ještě vyzývá zraněné lidi, aby vystoupili dopředu a činili pokání? Kolik pastorů přestalo zvát k téhle důležité duchovní činnosti? Kolik věřících již ztratilo potřebu přiznat si hřích?

Co je ústřední zprávou Kristova evangelia? Ozřejmuje to ve čtyřech evangeliích. Říká: „Tohle kážu ve své církvi. To je můj vzkaz pro všechny hříšníky.“

„Ježíš přišel…a kázal evangelium: ‚Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu‘“ (Marek 1: 14-15). To byl Ježíšův první zaznamenaný vzkaz. Kázal pokání!

Některým křesťanům se to může zdát silné slovo. Mohou odpovědět: OK, ale jak moc silně kázal o pokání?“ Lukáš odpovídá ve svém evangeliu. Ježíš říká posluchačům: „Nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete“ (Luk 13:3).