BUDE TI OTCEM

Můj pozemský otec mě vždycky, když jsem něco provedl, laskyplně káral. Ale pokaždé když mi naplácal, chtěl, abych ho poté objal. Stejně tak jako jsem ho nechtěl obejmout, tak nikdy nezapomenu i na to, kdy jsem mu pokládal svou hlavu na ramena, na které stékaly mé slzy. Vždycky mi říkal: „Mám tě rád, Davide. Bůh má nad tebou svou ruku a já nedovolím ďáblovi, aby tě dostal.“

Stejně tak i v Pavlově druhém dopise Korintským, slyšíme milující pokárání od nebeského Otce, kde nás napomíná: „Vyhýbejte se hříchu a světu jak jen můžete. Utečte od zlého!“

„Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Hospodin. Nesahejte po ničem nečistém, a přijmu vás. Já pak budu váš Otec a vy mí synové a dcery, praví Všemohoucí Pán.“ (2. Korintskym 6:17-18).

Bůh nám zde říká: „Rozhodl jsem se stát váším Otcem a nebudu svou roli sdílet s ďáblem. Pokud se chcete mísit se světem, nebo si ponechat nečisté věci ve svém životě, pak naše přátelství nebude fungovat. Pokud se mám stát vaším jediným Otcem, pak musíte opustit svět s jeho radostmi - odložit svůj hřích. Neponechávejte si nic nečistého ve svém životě.“

Dále říká: „Chci vás vést a provázet. Chci vám prokazovat přízeň a být nakloněn jak jen mohu pro své děti. Proto si nepřeji, abyste ke mně přicházeli poté, co se vaše ruce dotýkaly něčeho nečistého. Držte se od toho všeho dál a já vás pak přijmu jako syna a dceru. Toužím být vaším Otcem!“

Pokud chcete Ježíše následovat, nepřicházejte k Němu napolovic. Vyjděte až na samotný konec ze světa. Váš Otec praví: „Pokud mi věříte jako svému Otci, že vás vysvobodím a sešlu vám Ducha svatého, aby vám dal moc a autoritu. Dám vám naději v těžkých situacích a převedu vás skrze ně.“