BŮH SI VYBRAL, ŽE MI BUDE OTCEM

„Vybral jsem si, kým chci pro Tebe být, jak chci, abys mě viděl. Chci, abys mě znal jako svého milujícího nebeského Otce.“ Já jsem si nevybral Jeho, ale On si vybral, kým mi bude – Otcem.

Je Hospodin vládcem nebe i země? Je velký a všemohoucí? Je králem všeho? Odpověď na tyto otázky je samozřejmě ano. Ale v těchto posledních dnech Bůh chce, abychom ho poznali ještě jinak. „Chci vám být Otcem a chci, abyste byli mými syny a dcerami.“

Celý čas, kdy Ježíš kráčel po zemi, věděl, kdo je Otec, znal Jeho vůli a slyšel Jeho hlas. Každý okamžik žil ve světle Jeho lásky, bez zmatku či pochyb. Tak mohl čelit všemu, co na něj nepřítel nachystal – každé zkoušce i strasti – protože věděl, že jeho Otec je s ním. Mohl říci: „Vím, že mám Otce, který mě poslal. Vybral si mě a ustanovil mě. A je stále se mnou, nikdy nejsem sám!

„aby všichni byli jedno jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, aby i oni byli v nás, aby tak svět uvěřil, že ty jsi mě poslal.“ (Jan 17,21)

Ježíš říkal: „Říkáte, že mě chcete znát, a to je správné a dobré. Ale teď chci já, abyste poznali mého Otce. Chci, abyste ho znali tak, jako jsem ho znal já – jako Otce!“

Otec nám říká: „Chci se nad vámi vznášet, být vaším ochráncem, zahnat útoky toho zlého, naplnit každou vaší potřebu, pomoci vám ve všech zkouškách. Dovolte mi být vaším Otcem!“

Přemýšlejte o tom: Vybral si vás ze stovek milionů lidí na planetě Zemi. A nejenže si vás vybral, ale přijal vás také za své dítě. Jeho Duch vám říká, že máte volat: „Abba! Jsi mým Otcem. Nejsi jen Otcem Abrahamovým, Petrovým nebo Pavlovým, ale i mým. A učinil jsi mě Ježíšovým spoludědicem a bratrem. Jsi opravdu mým!“