JEŽÍŠ NÁM PŘIŠEL ZJEVIT NEBESKÉHO OTCE

Ježíš přišel na zem jako člověk, aby vykoupil lidstvo z hříchu a z každého druhu povázanosti. Tento fakt je známý většině křesťanů. Jenomže Ježíš přišel také proto, aby nám zjevil nebeského Otce.

Ježíš řekl svým učedníkům: „Samotné skutky, které dělám, o mně svědčí, že mě poslal Otec.“ (Jan 5:36) Prohlásil: „Sám od sebe nemohu dělat nic. Jak slyším, tak soudím a můj soud je spravedlivý, protože nehledám svou vůli, ale vůli Toho, který mě poslal.“ (30.v.) Nakonec pověděl: „Odcházím k Otci.“ (14:12)

Poslouchej pozorně, co tím Ježíš říká: „Přišel jsem od Otce, a dokud jsem tady, konám pouze podle Jeho vůle. Brzy se vrátím ke svému Otci.“

Ježíš řekl, že celý Jeho život byl o nebeském Otci: Jeho příchod na zem, Jeho záměr během života na zemi a také Jeho návrat – cílem toho všeho bylo zjevení Otce.

„Syn nemůže sám od sebe dělat nic, jedině to, co vidí dělat Otce. Cokoli dělá on, to podobně dělá i Syn. Otec miluje Syna a ukazuje mu všechno, co sám dělá; a ukáže mu ještě větší skutky, abyste jen žasli.“ (Jan 5:19-20)

Kristus řekl farizejům: „Dívejte se na můj život, na mou službu, na všechny zázraky a dobré skutky, jež dělám, a uvidíte nebeského Otce. Všechno, co konám, je odrazem toho, kým On je; dělám to, aby vám byl zjeven.“

„Všechno je mi dáno od mého Otce a nikdo nezná Syna, jedině Otec, a ani Otce nikdo nezná, jedině Syn a ten, komu by ho Syn chtěl zjevit.“ (Matouš 11:27)

Ježíš tím říká: „Není pro vás možné znát Otce, nezjevím-li vám Jej já. Toto zjevení nemůžete získat sami, jenom na základě čtení Bible nebo navštěvování církve. Já vám Jej musím zjevit.“

„Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.“ (Jan 14:6)