DOBRÁ ZPRÁVA O JEŽÍŠI by Gary Wilkerson

„Lid byl plný očekávání a všichni si o Janovi v srdci říkali, jestli to snad není Mesiáš. Jan ale dal všem tuto odpověď: „Jistě, já vás křtím vodou, ale přichází někdo silnější než já. Jemu nejsem hoden ani rozvázat řemínek sandálu. On vás bude křtít Duchem svatým a ohněm.“ (Lukáš 3:15-16)

Jan Křtitel popisuje, co se bude dít, když přijde evangelium. Jemu bylo o evangeliu zjeveno více, než kterémukoliv starozákonnímu prorokovi a dle jeho proroctví, evangelium bude evangeliem Ducha Svatého a ohně.

A pak přichází Ježíš se svým ohněm a říká: „Duch Hospodinův je nade mnou, neboť On mě pomazal, abych hlásal dobrou zvěst.“
To je evangelium! Ježíš říká: „Toto evangelium je moje a já ho chci přinést těm, kteří ho nemají. Chci ho přinést chudým.“

„Duch Hospodinův je nade mnou, neboť mě pomazal nést evangelium chudým. Poslal mě vyhlásit propuštění zajatým a prohlédnutí slepým, propustit soužené na svobodu a vyhlásit léto Hospodinovy milosti.“ (Lukáš 4:18-19)

Léto Hospodinovy milosti – Bible tomu říká Svatý rok. Ve Starém Zákoně, byli otroci každých 70 let propuštěni a všechny dluhy byly odpuštěny. Byl to rok milosti a odpuštění, neboli Svatý rok. Lidé toužili po příchodu tohoto léta a nyní Ježíš říká, že evangelium je tady a hlásá léto Hospodinovy milosti.“

Víš, čím evangelium je? Je Svatým rokem!

Víš, čím evangelium je? Je osvobozením zajatců!

Víš, čím evangelium je? Je vyhlášením léta Hospodinovy milosti. Je vyhlášením dobré zvěsti o Ježíšově příchodu. Mesiáš je tady a svět byl obrácen vzhůru nohama.

O tomto je evangelium!