MODLY V SRDCI

Někteří izraelští starší přišli za prorokem Ezechielem a hledali Boží vedení. Tito muži nebyli jako většina Izraelců, kteří se otevřeně klaněli modlám. Nepotkali byste je ve svatyni, jak obětují falešným bohům. Byli vůdci lidu a chtěli přede všemi vypadat jako zbožní muži.

Navenek se jevili tito starší jako muži, kteří mají srdce pro Hospodina a chtějí znát Jeho slovo pro své životy. Takto se objevili před Ezechielem, Bůh mu však odhalil, co mají tito starší ve svých srdcích. Řekl prorokovi: „Lidský synu, tito mužové nosí v srdci své hnusné modly a kladou před sebe svou nepravost“ (Ezechiel 14,3). Pán tím myslel: „Tito muži za tebou přišli s tím, že chtějí slyšet mé slovo – že chtějí kráčet v poslušnosti s Mými nařízeními. Oni však lžou! Mají ve svých životech skryté hříchy.

Všichni tito starší byli skrytými, tajnými modláři. Jejich srdce byla svázána hříchy, kterým se oddávali za zavřenými dveřmi. Navenek by to o nich nikdo neřekl. Nikdo by si nepomyslel, že jsou pohany či modloslužebníky. Naopak, působili dojmem, že své úřady vykonávají coby vážení Boží muži.

Špatností a nepravostí je každá zlá věc, která stojí mezi vámi a Bohem – každé lákadlo, jež vás svádí mimo pevnou cestu s Ním. Je to každý zakořeněný hřích, který způsobuje, že kolísáte ve víře; každá touha v srdci, jež vás hanbí před Kristem; každý hřích, kterého se držíte, když přicházíte k Pánu a hledáte Jeho vedení. Můžete přijít do Božího domu, zvedat ruce a hlasitě Ho chválit, a stále mít srdce blokované špatností.

Pouze když se odvrátíte od své modly a budete činit pokání celým svým srdcem, můžete uslyšet pravé slovo od Pána a dostat Jeho jasné vedení. Když činíte pokání, jako první se vám vrátí vaše schopnost rozlišovat dobré od zlého, a čím víc daleko za sebou necháte svůj hřích, tím jasněji uvidíte a uslyšíte Boží hlas. Stane se zřetelným a jistým a bude mluvit v moci pravdy.