KRIZE U KŘÍŽE

Jak dosáhneme toho, aby se Ježíšovo vítězství a moc projevila v našem životě? Jak si přivlastníme Jeho zmrtvýchvstání a novost života?

Zaprvé, dovol mi se zeptat: Jak víš, že jsi spasený? Skrze víru, samozřejmě. Vědomí spasení přichází pouze skrze víru v Boží Slovo.

Rovněž, musíme zvednout kříž, přijmout jej a obdržet vítězství skrze víru v přemáhající moc Ježíšově prolité krvi. Musíme připustit: „Bože, já jsem bezmocný. Nejsem schopný se vykoupit, ani se ukřižovat nebo přemoci hřích. Vzdávám se veškeré své snahy zemřít hříchu.“

Skrze víru jsme „v Kristu“ a máme si užívat výhod toho, co vykonal. Víš, již od momentu našeho znovuzrození jsme v Kristu – a to znamená, že jsme vstoupili do všeho, čím si On prošel. Zahrnuje to Jeho vítězství, ale také Jeho ukřižování. Souhlasíme-li s Božím Slovem v tom, že jsme hříšní, musíme také souhlasit s dobrými věcmi, jež kříž nabízí. Jsou naše – neboť je Ježíš vydobyl pro nás.

Boží Slovo říká, že jakmile přijmeme kříž, jsme ukřižováni s Kristem a vzkříšeni s Ním do nového života. Jsme osvobozeni! Můžeme poddat svá těla službě Hospodinu a být nástroji spravedlnosti.

Občas třeba poklesneš kvůli nevíře, ale můžeš se držet pravdy, že konec konců vítězství je tvoje, neboť voláš: „Hospodine, budu Ti důvěřovat, dosud nepřijde vítězství.“

Jsem vděčný Bohu za Kristův kříž a jsem vděčný i za krizi, jež je s ním spojena. Vím z vlastní zkušenosti, že nejsilnější kázání o milosti je to, když se káže o kříži. I pro tebe dnes existuje vykoupení, ale nepřijde do té doby, než poklekneš před Ježíšem a prožiješ svou krizi u Jeho kříže. Tam musíš prohlásit: „Já už nemůžu dál žít ve svém hříchu, ani o hodinu víc. Bože, přináším jej teď k Tobě!“