HOJNOST VE VŠEM

Apoštol Pavel ujistil Tesalonické, že se naučili žít tak, aby se líbili Pánu. Řekl jim, „… co jste od nás přijali a co už také činíte: žijte tak, abyste se líbili Bohu“ (1. Tesalonickým 4:1). Pavel k tomu přidal ještě tuto výzvu: „Abyste vždy více prospívali“ (4:1).

Prospívat znamená růst. Pavel říkal, „Slýchali jste opravdová kázání evangelia, takže teď máte pevný základ. Proto byste měli v milosti ve všem růst – ve vaší víře, ve vašem poznání a ve vaší lásce.“

Pavel o takové hojnosti mluvil také ke Korintským: „Jako jste ve všem bohatí, ve víře, v slovu, v poznání, v horlivosti i v lásce, kterou máte k nám, buďte bohatí i v tomto díle milosti“ (2. Korintským 8:7). Jinými slovy řekl, „Boží Duch ve vašem životě způsobil veliké změny. Proto byste měli ze sebe více vydávat, více všeho – vašeho času, financí, vašich nadání.“

Tyto oddíly jasně ukazují, že od každého, kdo byl naplněn Božím slovem, se očekává, že bude růst v milosti. Bůh nadělil dary pastorům, učitelům, prorokům a evangelistům s jasným účelem – aby Jeho církev rostla. Žádný věřící nezůstává v Kristu nemluvnětem. Očekává se, že v Něm budeme růst, abychom se nenechali strhnout žádnou špatností.

Sám Ježíš mluví o neustávajícím růstu v našich životech: „Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti“ (Jan 10:10). Kristus pochválil církev v Thyatirech za to, že vyrostla v milosti: „Znám tvé skutky – tvou lásku, službu, věrnost a vytrvalost, i to, že tvých posledních skutků je více nežli dřívějších“ (Zjevení 2:19). Ježíš tím říkal, „Jste silnější, než jste byli, když jste začínali. Umožnili jste, aby můj život ve vás hojně rostl.“

Přísloví připomínají: „Stezka spravedlivých je jak jasné světlo, které svítí stále víc, až je tu den“ (Přísloví 4:18). A Jób prohlašuje, „Spravedlivý se však přidrží své cesty, kdo má čisté ruce, bude ještě odvážnější“ (Jób 17:9).