OPRAVDOVÁ DUCHOVNÍ AUTORITA

Mnozí z nás si srovnávají moc s něčím viditelným, hmatatelným, třesoucím se. Avšak toto neplatí pro duchovní autoritu. Petr říká, že Hospodin svěřuje duchovní autoritu „tomu, co je skryto v srdci a co je nepomíjitelné: tichý a pokojný duch; to je před Bohem převzácné.“ (1. Petrův 3:4)

Řecké slovo, které Petr používá pro skromnost znamená mírnost. A slovo použité pro pokoj znamená jistý, nerušený. Petr mluví o srdci, které je vždy pokojné svým místem v Kristu. Takové srdce má opravdovou duchovní autoritu.

Pochopitelně, toto ruší každou světskou filozofii o moci a autoritě. Svět nám říká, „Prosaď se! Využij moc skrze vydírání. Navaž oční kontakt, použij jazyk těla, přinuť druhé mrknout. Postav před sebe své potřeby jako prioritu.“ Vidíme se tento postoj zrcadlit na obálkách současných hudebních alb. Členové kapel se mračí, vyhrožují, „naváží se do tebe“. Myslí si, že jim tato póza zaručuje autoritu. 

Náš postoj jakožto věřících lidí je úplně jiný. Sledujeme moc a autoritu pouze za jedním účelem; abychom přiměli satana bojovat. Chceme být schopni čelit jeho útokům v našich životech, v naší církvi, v našich rodinách. A musíme přiznat, že bez ducha skromnosti a pokoje v našem srdci nemáme žádnou skutečnou moc.

David píše, „ tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila“ (Žalm 18:36) Fráze „mé síly rozmnožila“ tady znamená „hojně zvětšila můj soucit pro druhé“. David prohlašuje, „Pane, tvá mírnost ke mně zvýšila mou vlastní kapacitu pro slitování.“
Přemýšlej nad tím, co tady David říká. Tento král pochyboval o Boží věrnosti Izraeli. Spáchal cizoložství a poté dokonce zabil muže, aby zakryl svůj hřích. A přesto Bůh Davidovi prokázal neuvěřitelnou milost a odpuštění.

David byl uchvácen tím, jak mírný a milující k němu Hospodin během tohoto hrozného období byl. A teď prohlásil, „Bůh byl tak něžný, když se mnou zacházel. Jak bych mohl být tak tvrdý na někoho, kdo prochází tím, co jsem si zakusil i já? Boží milost vůči mně zvětšila mé srdce, a tak chci teď i já prokázat něžnost druhým – mé manželce, mým dětem, všem.“