POHLCEN LÁSKOU K BOHU by Gary Wilkerson

V naší kultuře je trendem zajistit si ten nejlepší život jaký můžeme mít. A podobně mnoho křesťanů dnes přistupuje k církvi. Myslí si, že Bůh by je měl požehnat vším, po čem v životě touží. Ale to není způsob, kterým nás Bůh žehná. Ano, chce nám žehnat jenom dobrými věcmi—ale jméno, které má být vyvyšováno jako náš ústřední bod, je Jeho jméno, nikoliv naše.

Když Ježíš zpřevracel všechny stoly v chrámě, vykřikl: “Pryč s tím odtud!” (Jan 2:16). Stejně tak mají být i dnes naše chrámy očištěny od všeho, co ubírá místo Jeho právoplatnému panství. Bůh posílá Ježíše, aby nás toho všeho zbavil a aby připravil prostor pro to, čím nás chce plnit. On chce, aby náš chrám byl znovu domem modlitby, víry a královstvím slávy.

“Jeho učedníci si vzpomněli, že je psáno, ‘Horlivost pro tvůj dům mne stráví’” (Jan 2:17). Když Ježíš vyhnal směnárníky, Jeho učedníci zjistili, jak vypadá vášeň pro Boha. Ježíšovy činy vypadaly drsně, ale ve skutečnosti ukazovaly Boží milující milost.

Mnoho křesťanů dnes přemýšlí o Boží milosti jako o vášni pro výmluvy raději, než o možnosti být zapáleni. Ale nikdy to nebylo myšleno tak, aby nás milost nechala v apatii. Opak je pravdou: Když je Boží milost aplikována do našich životů, vášnivě nás to pohltí. Staneme se obezřetnějšími v srdci, více budeme toužit po čistém životě a budeme nadšenější pro práci Ducha Svatého v nás a skrze nás.

Ve skutečnosti milost způsobuje silné emoce. Písmo říká, že když Ježíšovi učedníci viděli svého mistra v činnosti, “vzpomněli si.” Tito oddaní muži zapomněli, jak vypadá vášeň pro Boha. Když Ježíš vyhnal směnárníky, uvědomili si ve svém srdci: “Tak toto znamená být pohlcen láskou k Bohu!”

Byl jsi okraden o svoji vášeň? Vzalo ti běžné křesťanství nebo konzumní způsob života tvoji vášeň pro Ježíše? Pozvi Jej dnes, aby převrátil stoly ve tvém srdci. Nechť Jeho jméno vládne nadpřirozeně ve tvém uctívání a způsobuje silné emoce. A nechť ti On přinese do tvého srdce pravou vášeň, která pohltí tvé srdce ke službě velkému a svatému Bohu. Amen!