VYKROČIT A VZÍT NA SEBE RIZIKO by Jim Cymbala

Když dojde na duchovní věci, ty a já nikdy nepoznáme svůj potenciál v Bohu, dokud nevykročíme a nezačneme riskovat v přední bitevní linii. Nikdy neuvidíme, jaká moc a pomazání jsou dostupné, dokud se nespojíme s Králem a nevyjdeme ven v Jeho jménu, abychom rozšířili Jeho království. Když sedíme v bezpečí Bible a diskutujeme mezi sebou nebo si stěžujeme jeden druhému na hrozný stav dnešní společnosti, neděláme nic pro to, aby se uvolnila Boží moc. On se s námi setkává během bitvy. On nás nabíjí, když nepřítel má být zatlačen zpět.

V 1. Paralipomenon 11:12-14 se potkáváme s Eleazarem, který doprovázel Davida do hlavní bitvy s Pelištejci. Můžeme si udělat představu o tom, jak hrozivý nepřítel byl, když Bible říká: "Byl tam díl pole plný ječmene. Lid před Pelištejci utekl." Nešlo o malou šarvátku: to byl boj, kde měl velkou převahu protivník. Mnoho vyděšených izraelských vojáků uvidělo blížící se hordu a utekli, aby si zachránili holý život.

Ne tak Eleazar. "Postavili se uprostřed toho pole, vysvobodili ho a Pelištejce pobili. Hospodin způsobil velkou záchranu." (verš 14) Znovu vidíme kombinaci lidského a Božího úsilí. Bůh nepracuje sám. Nerozpoutal na nebi blesky, aby sežehl Pelištejce. Místo toho pátral očima po obzoru, aby viděl, kdo zůstane na poli ječmene a získá Jeho nadpřirozenou pomoc. Zatímco ostatní ve strachu odešli, ti dva - David a Eleazar - zůstali neoblomní.

Odkaz ve 2. Samuelově 23:10 přidává dokonce více podrobností o Eleazarovi. "On vstal a pobíjel Pelištejce, až se jeho ruka unavila a přilnula k meči." Svíral meč tak vytrvale, tak zaníceně, až mu zatuhly svaly. Mluvme o mocném Božím vojákovi.

Co dnes svět potřebuje, je právě onen druh odhodlané a zoufalé víry, která svírá zarputile meč Ducha, což je Slovo živého Boha, a nepustí jej tak dlouho, dokud nepřijde vítězství.

__________

Jim Cymbala se začal scházet při brooklynských bohoslužbách s méně než dvaceti členy v malé zchátralé budově v části města, kde život nebyl lehký. Je narozen v Brooklynu, byl a je velkým přítelem jak Davida, tak Garyho Wilkersona a častým přednášejícím na kazatelských a vůdcovských konferencích sponzorovaných World Challenge po celém světě.