POSTAVENÍ OLTÁŘE by Claude Houde

Znovu si připomeňme Abrahama. Má pro nás poselství. Chce nás naučit, jak si znovu vybudovat víru. V odpovědi na Boží povolání a zaslíbení - „Odejdi ze své země, ze svého rodiště a z domu svého otce do země, kterou ti ukážu. Učiním tě velkým národem, požehnám tě“ (Genesis 12:1-2) - Abraham učinil cosi zvláštního a významného – postavil Hospodinu oltář (viz Genesis kapitoly 12 a 13).

Oltář byl svědectvím, veřejným prohlášením, slibem. Bylo to, jako by Abraham říkal: „Toto je vyjádření mé víry. Chci, aby každý, kdo uvidí tento oltář, věděl, že se nestydím prohlásit, že patřím Bohu. Věřím v něho i v jeho zaslíbení.“

Pojetí „Hospodinova oltáře“ bylo za dnů Abrahama v židovské kultuře velice silné, vážné a zavazující. Ve skutečnosti „postavení oltáře“ znamenalo chodit s Bohem v upřímnosti, opravdovosti a vážně; být upřímný a činit rozhodnutí před Bohem celým svým srdcem, v pravdě a oddanosti.

Velice dobře si uvědomuji, že mnozí ze čtenářů tohoto duchovního zamyšlení mají srdce upřená na Boha. Nikoli, aby se tím chlubili. Upřímně touží líbit se Bohu, poslouchat ho a žít podle jeho vůle a jeho Slova. Jsou ryzí; jejich zasvěcení je upřímné.

Postavili jste vašemu Bohu oltář víry, modliteb, štědrosti, odpuštění a posvěcení. Máte živou víru, že „ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista“ (Filipským 1:6). Nade všemi poctami, kariérou, úspěchy a povýšeními, kterých můžete dosáhnout na této zemi, vystavíte Bohu oltář, budete-li denně naslouchat Božímu hlasu, který říká: „Správně, služebníku dobrý a věrný. Vejdi a raduj se u svého pána“ (Matouš 25:21).

__________
Claude Houde, vedoucí pastor Eglise Nouvelle Vie (New Life Church - Církev nového života) v Montrealu v Kanadě, častý řečník na konferencích Expect Church Leadership Conferences organizovaných World Challenge po celém světě. Pod jeho vedením vzrostla New Life Church z hrstky lidí na více než 3 500, a to na území Kanady, kde je jen málo úspěšných protestanských církví.