ČÍŠE TŘESENÍ

Hospodin nikdy nechtěl, aby žil Jeho lid v panické hrůze, nebo aby se třásl strachy. Dokonce i ve Starém zákoně měl Hospodin lid, jenž věřil v Jeho zaslíbení a nepohnul se ani, když byl obklopen zmatkem. Vidíme to v životě proroka Abakuka, muže, jemuž byla dána vize „konce“ (Abakuk 2:3).

Abakuk viděl lid v posledních dnech, jak je vyčerpaný honbou za svou chamtivostí a žádostivostí. Podle této vize bude v tomto čase převládat strašný duch násilí (viz 1:9). Abakuk to shrnul: „I na tebe dojde číše z pravice Hospodinovy a zlořečení na tvou slávu“ (2:16).

Víme, že každý prorok nejprve hovoří ke své generaci. A přece podle samotného Abakuka platí toto slovo i pro naši generaci. Abakuk nám sděluje: „Vidění už ukazuje k určitému času, míří neomylně k cíli; prodlévá-li, vyčkej, neboť přijde zcela jistě, zadržet se nedá“ (2:3, kurzíva přidána). Abakuk viděl číši třesení: „Uslyšel jsem o tom a celý se třesu“ (3:16).

Byl to zbožný modlící se prorok na chvíli natolik přemožen hroznými událostmi, že se i on třásl. Na Abakuka však přišel Duch svatý a způsobil, aby prorokoval: „I kdyby fíkovník nevypučel, réva nevydala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl, já budu s jásotem oslavovat Hospodina, jásat k chvále Boha, který je má spása. Panovník Hospodin je moje síla. Učinil mé nohy hbité jako nohy laně, po posvátných návrších mi dává šlapat“ (3:17-19).

Bůh od svého služebníka Abakuka odňal číši třesení. A učiní totéž pro všechny své věrné za dnešních dnů.