VĚŘIT BOHU - Nicky Cruz

Boží smlouvy a sliby jsou daleko pevnější, než si vůbec dovedeme představit. Když nám Bůh něco slibuje, není to jen jisté, ale nezměnitelné. A On skutečně uzavírá smlouvy se Svými milovanými dětmi.

Boží sliby však vyžadují i čin na naší straně. On nedělá smlouvy s modláři a lidmi, kteří neslouží jenom Jemu. On chce lidi, kteří Mu budou důvěřovat, poslouchat Jej a denně se s ním setkávat. Bůh s námi chce mluvit a chce, abychom my mluvili s Ním. Máme naslouchat, klást otázky a odpovídat, když On mluví. Bůh není pasivní a nechce pasivní následovníky!

Když nasloucháme, pak můžeme slyšet Boha jak mluví a zkouší nás zapojit. Posílá nám svoje poselství a chce slyšet odpověď. Ale my to tak často mineme. Buďto neposloucháme nebo nevěříme, že se Bůh opravdu se zajímá o to, aby s námi mluvil.

Když Bůh mluví, chce abychom odpověděli. Abychom něco dělali. Abychom poznali Jeho hlas a mluvili k Němu.

On mluví jen k lidem, kteří chtějí naslouchat.

Příliš často trávíme svoje dny usilováním o věci, ve kterých není život. Žijeme den za dnem a bez cíle čekáme na Boha, aby nám dal nějaký směr, nějaké vedení, nějaké prorocké slovo. Chceme následovat Boha, ale nemáme žádné tušení, kam nás vede.

Toto vidím každý den — v lidech, v církvích, v obchodě, ve službách, v každé oblasti života. Tak mnoho lidí touží slyšet Boha a třeba se i modlí, ale nic se nikdy nestane. Boží hlas nikdy nepřijde. Jeho vedení není nikdy jasné.

Sloužíme vášnivému Bohu — činnému Bohu. Bohu, který touží po poslušných služebnících, zaujatých objevováním jeho vůle a nadšených myšlenkou žít a umírat v Boží svaté přítomnosti!

To je to, co Bůh hledá. A když to u nás najde, vždy si toho všimne!

“ Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.”

(Jeremjáš 29:13, NIV).

__________
Nicky Cruz, mezinárodně známý evangelista a plodný autor, který se obrátil k Ježíši Kristu od života v nenávisti a zločinnosti poté, co potkal v roce 1958 v New Yorku Davida Wilkersona. Příběh o jeho dramatickém obrácení poprvé zazněl v knize Davida Wilkersona Dýka a kříž a pak jej později popsal sám Nicky ve svém bestselleru Utíkej, malý, utíkej.