JEHO ZJEVNÁ PŘÍTOMNOST

Mnozí znáte verše, v nichž Pavel přirovnává manželství ke vztahu Boha k Církvi: „Proto opustí člověk otce i matku a přilne ke své ženě, a budou ti dva jedno tělo. Toto tajemství je veliké; vztahuji je však na Krista a církev“ (Efeským 5, 31–32).

A teď si všimněte, co říká Izaiáš: „Vždyť tvým manželem je tvůj Tvůrce, jeho jméno je Hospodin zástupů, a tvým vykupitelem je Svatý Izraele – nazývá se Bohem vší země“ (Izaiáš 54, 5). Kdo je ten Tvůrce? Je to Kristus, stvořitel nebe a země. A Izaiáš říká, že je to náš manžel. Avšak žena se odloučila od svého manžela: „Vaše zvrácenosti se staly hradbou mezi vámi a vaším Bohem a vaše hříchy skryly jeho tvář před vámi, aby neslyšel“ (Izaiáš 59, 2).

Kde dnes můžeme vidět toto odloučení Církve od Boha? Já ho nejzřetelněji vidím v dnešních mainstreamových sborech, které dělají příliš mnoho ústupků. Vidím ho i ve zlehčovaném evangeliu postmoderních církví. Je zřejmé, že došlo k oddělení od Boží přítomnosti. Stalo se přesně to, co Ježíš a Pavel prorokovali. Mnozí začali milovat požitek víc než Boha – vyznávají náboženství, v němž není moc; pohrdají evangeliem svých otců; boří staré morální pilíře; mění Boží nepomíjitelné Slovo, aby pasovalo na dnešní dobu.

Vyzývám vás, abyste šli do jakéhokoli města, od církve k církvi všech evangelických denominací. Zkuste najít jeden sbor, kde zažijete úžasnou, zjevnou Ježíšovu přítomnost, kde poznáte Jeho odzbrojující moc. Když je Ježíš skutečně přítomný, poznáte to, ať už v písních, v kázání nebo ve společenství. Něco se ve vaší duši probudí a vyvolá to úžas a úctu. Podle mých zkušeností však něco takového najdete málokdy.

Neodsuzuji dnešní církve; Bůh chraň. Ale kéž nám Pán pomůže, když v těchto posledních dnech nezažíváme Jeho zjevnou přítomnost. A když kvůli církvím, které uhnuly z cesty, před námi musel na čas skrýt Svoji přítomnost.