CO ČEKÁ NA CÍRKEV?

Co čeká na církev Ježíše Krista? Toto je otázka velkého znepokojení pro věřící na celém světě. Když se po celé zeměkouli dějí katastrofální události, mnozí se diví. “Probudí Duch svatý církev předtím, než se Ježíš vrátí? Opustí Kristovo tělo tento svět s naříkáním a s křikem?”

Nový zákon je plný předpovědí o odpadnutí v posledních dnech. Povstanou falešní proroci a svedou mnohé na scestí. Vlci přijdou v beránčím rouchu a přinesou mocné podvody, aby “svedli i vyvolené, kdyby to bylo možné.” Špatnost bude překypovat a způsobí, že kdysi vroucí věřící ztratili první lásku. Se záplavou nepravosti láska mnohých vychladne.

Ježíš prorokoval tyto věci a Jeho varování byla myšlena tak, aby vybudila naši víru. Když zemi zaplaví nesmírná nepravost, On se zeptá: “ Ale nalezne Syn člověka víru na zemi, až přijde?“ (Lukáš 18:8).

Kristus věděl všechno, čeho jsme dnes svědky: děsivá střílení ve škole; vzestup militantní homosexuality; teroristické činy po celém světě. Uprostřed těchto věcí se nás Ježíš ptá“ “Budete dále věřit, i když věci budou stále horší? Ochabnete ve své důvěře, když se věci nebudou dít tak jak jste si mysleli? Nebo mně budete dále důvěřovat?”

Navzdory vzestupu nepravosti a výskytu velkých pohrom Ježíš věděl, že bude v posledních dnech probuzení. Duch svatý inspiroval Izajáše, který prorokoval o probuzení v dobách, kdy se přiblíží konec.

Izajáš předpověděl, že před druhým příchodem Krista bude velké celosvětové probuzení. Toto proroctví najdeme v Izajáši 54 a je shrnuto do těchto veršů: “Rozmůžeš se napravo i nalevo, tvé potomstvo se zmocní pronárodů a osídlí zpustošená města” (54:3).

Věřím, že Izajášovo proroctví má dvojí vysvětlení. Nemluví jen o Izraeli po zajetí v Babylonu, ale také o duchovním Izraeli, který měl přijít: tělo Ježíše Krista, církev Nového Jeruzaléma. Pavel cituje z Izajáše 54, když odkazuje na “Jeruzalém, který je nahoře . . . matka nás všech” (Galatským 4:26). Pavel viděl proroctví Izajáše jako namířené “k dětem slibu,” těm vírou v Kristu.