VE SNECH A VIDĚNÍCH

V některých národech na různých místech světa se Kristus zjevuje mnohým ve snech a viděních. Lidé v arabských národech, Číně a Indii hovoří o svých zkušenostech s Ježíšem ve snech. Děje se to dokonce i zde v New York City.

Jeden z našich hlídačů zde v Times Square Church byl kdysi veleknězem v uctívání Ďábla v Santerii. Jeho teritoriem byl Bronx a jeho byt byl naplněn lidskými kostmi. On sám prodal svoje tělo a duši satanovi. Ale srdce tohoto muže bylo zasaženo Duchem svatým, který ho natolik zneklidnil, že jednoho večera zvolal k Ježíši: “Jestliže jsi silnější než ďábel, kterému sloužím, ukaž se mi dnes večer ve snu.”

Ten večer se ten muž ve snu uviděl, jak sedí ve vlaku, směřujícím do pekla. Projel tunelem a na druhé straně stál satan. Ďábel řekl tomu muži: “Byl jsi mi věrný. Proto tě nyní vezmu do místa tvého věčného odpočinku.” Potom se najednou objevil kříž. V ten moment se ten muž probudil.

Po této zkušenosti začal být tento muž zapálený pro Ježíše! Svůj byt zbavil každé stopy zla a svůj život zasvětil Hospodinu. Dnes je z něj laskavý a oddaný Boží muž, který pracuje v naší církvi. Nedávno jsem ho zastavil a řekl jsem mu: “Vidím v tobě Ježíše.” Odpověděl: “Bratře Dave, nedovedeš si přestavit, co pro mě tato slova po dvaceti pěti letech služby ďáblu znamenají.” Jeho zázračný nový život vzešel ze snu, daného Bohem.

Drazí svatí, přichází den, kdy celý svět uvidí Ježíše. Apoštol Jan si v duchu představoval “velké zástupy, které nikdo nemohl sečíst ze všech národů a kmenů a jazyků, stáli před trůnem a před Beránkem, oděni bílými plášti a s palmami v rukou volali silným hlasem: “spasení našemu Bohu, který sedí nad trůnem a před Beránkem” (Zjevení 7:9–10).

To nejsou jen malé zbytky, ale nesčetný zástup, který chválí Hospodina. Chvalme Boha za ten zaslíbený den!